h

Begroting 2018 voor Doetinchem vastgesteld

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

10 november 2017

Begroting 2018 voor Doetinchem vastgesteld

Foto: Gemeente Doetinchem raadsweergave

Donderdagavond 9 november heeft de gemeenteraad van Doetinchem de begroting vastgesteld. Na alle commotie van opstappende raadsleden van D66 en GroenLinks was het een bijzondere avond. Te meer omdat de SP voor deze begroting heeft gestemd. Dat werd mogelijk omdat er een aantal belangrijke afspraken zijn gemaakt. Zo wordt het armoedebeleid op korte termijn tegen het licht gehouden, waarbij de bezuinigingen ongedaan gemaakt worden.

Daarnaast wordt er een onderzoek gestart om het jongerenwerk bij Buurtplein onder te brengen in plaats van bij de Gruitpoort. De SP heeft hierom verzocht, omdat uit een recente evaluatie van het jongerenwerk blijkt dat er,  sinds dat het jongerenwerk 5 jaar geleden naar de Gruitpoort ging, er niet veel is bereikt. Zo worden voor de 250.000 euro die jaarlijks naar de Gruitpoort voor dit doel gaat, maar 154 jongeren bereikt. Dat is wel heel erg mager.

We hebben het college gevraagd om alert te zijn bij de aanbesteding van de huishoudelijke hulp voor 2018. Dit met de problemen rondom BiOns in herinnering en een initiatief als HelpGewoon dat nu geen kans lijkt te krijgen in gedachte.

Het cultuurbedrijf stond ook op de agenda van de raad. En daarbij hebben we van het college de verzekering gekregen dat de mensen die nu in een zekere baan bij de muziekschool zitten, niet naar aanleiding van de ingeslagen weg hun zekerheden kwijt hoeven te raken, zoals doorbetaling bij ziekte en pensioen. Uiteindelijk gaat de raad daar niet over, maar de muziekschool of het cultuurbedrijf zelf, maar de randvoorwaarden zijn nu zo dat dit niet aan de orde is.

We hebben de wethouder gewezen op de spanning die er vaak zit tussen wat mensen doen vanuit de bijstand op het gebied van re-integratie en/of vrijwilligerswerk. Er kan dan sprake zijn van verdringing van betaald werk en werken zonder loon. We hebben daarom een initiatiefvoorstel aangekondigd dat we de komende tijd zullen uitwerken om een verdringingstoets te gaan gebruiken om dit te voorkomen. Ook hebben we de wethouder gevraagd om maximaal bijverdienen in de bijstand mogelijk te maken. Dit komt terug bij de uitwerking van de regelarme bijstand.

Het was de laatste begrotingsvergadering van deze raadsperiode.  Vanaf nu gaan we langzaam richting verkiezingen. De SP zich vol zal blijven inzetten voor voldoende beschikbare en betaalbare zorg, meer betaalbare huurwoningen, met name voor jongeren, goed openbaar vervoer en een eerlijker verdeling van lusten en lasten, niet alleen voor onze inwoners maar ook voor kleine ondernemers.
Voor een socialer Doetinchem moet je dus bij de SP zijn!

U bent hier