h

Standpunten 2022 - 2026

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

Foto: SP
De gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 zijn volgens de SP een referendum over het afvalbeleid in Doetinchem. Een stem op de SP is daarmee een stem tegen betalen per lediging van de grijze restafvalcontainer en vóór een eerlijk, eenvoudig en betaalbaar afvalsysteem. Een stem op de SP betekent meer betaalbare huur- en koopwoningen en zeggenschap over de veiligheid in uw buurt. Een stem op de SP betekent geen mega-windmolens in de gemeente, maar wel alle beschikbare daken vol zonnepanelen. Strijd hiervoor met ons mee en stem op de SP.

A
A18 BedrijventerreinAanbestedingen & inkoopAchterhoek en de gemeente, Afvalscheiding, Alcohol, Arbeidsmarktdiscriminatie, Armoedebestrijding
B
Basisinkomen, Bedrijvenloket, Betaalbare huur- en koopwoningenBibliotheek, Bijstand, Bijstand en alleenstaande ouders, Bijstand en mantelzorg, De “Boumans-norm”Buurtcoach en Buurtplein
C
Cameratoezicht, Coffeeshops, Collectieve ziektekostenverzekering, Cultuur
D
Dagbesteding, Daklozen - Housing First, Digitale dienstverlening, Dierenwelzijn, Diversiteit, , Drugs, Dubbelspoor, Duurzame energie
F
Fietsen
H
Handhaving, Hondenbelasting, Huishoudelijke zorg, Hulpmiddelen, Huren, Huurwoningen
I
Infrastructuur, ICT, Innovatie & creativiteit, Integratie en inburgering
J
Jeugdzorg, Jongerenhuisvesting
K
Kinderraad/Jongerenraad, Koopzondagen
L
Lobby, Lokale lasten
M
Mantelzorg en wonen, Meedoenarrangement, Megastallen, Minimumloon naar € 15,-
N
Natuurbehoud en groenonderhoud
O
Openbaar Vervoer
P
Parkeertarieven en vergunningen, Personeelsbeleid gD
R
RaadsvergoedingReferendum, Re-integratie, Roken
S
Samenleven, SchoolzwemmenSchuldhulpSlingeland ziekenhuisSport ​​
T
Toegankelijkheid
V
VluchtelingenVrijwilligers, Vuurwerk
W
Werk, Windmolens, Winkelen
Z
Zonneparken, Zorg

A18 Bedrijventerrein
Het A18 bedrijventerrein is een regionaal prestigeproject waarbij de deelnemende gemeenten zoals Doetinchem al jaren veel geld hebben verloren. De SP is tegen de aanleg van het A18 bedrijventerrein geweest. Wij wilden geen industrieterreinen ontwikkelen zolang er op bestaande industrieterreinen nog mogelijkheden zijn.
De Provincie heeft al diverse malen gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente. Doetinchem schoof de financiële problemen voor zich uit. De gemeente zadelde inwoners van Doetinchem op deze manier op met financiële problemen. Inmiddels zijn er veel stukken grond verkocht aan bedrijven maar wordt nog niet alles gebouwd.
De SP blijft dit kritisch volgen en zal als uitgangspunt voor nieuwe bedrijven uitgaan van eerst alle bestaande bedrijventerreinen bebouwen.

Aanbestedingen & inkoop
Lokaal aanbesteden heeft de voorkeur van de SP. Waar nodig worden opdrachten in kleinere aanbestedingen opgedeeld om te voorkomen dat ze vallen onder de Europese aanbestedingsregels. In de aanbestedingsregels nemen we voorwaarden op m.b.t. lokale stageplaatsen, gebruik van lokale onderaannemers, eerlijk cao-loon en maatschappelijk verantwoord ondernemen en daarnaast wordt gelet op duurzaamheid en eerlijke handel (Fair Trade).
De verzelfstandiging van bijvoorbeeld BuHa heeft geleid tot op termijn goedkopere werknemers met mindere arbeidsvoorwaarden. De SP is tegen verzelfstandiging van (semi)-overheidsbedrijven. En wanneer ze wel verzelfstandigd zijn, dan moeten ze niet langer een voorkeursbehandeling krijgen (voorrang bij gemeentelijke opdrachten, bijvoorbeeld). De SP wil ook dat er fatsoenlijke lonen betaald worden aan alle werknemers die aan deze projecten werken.
Ook op het gebied van duurzaam en eerlijk geeft de gemeente het goede voorbeeld. We kopen waar dat mogelijk is lokale producten.  Die producten kopen we bij lokale bedrijven. We gebruiken biologische producten en waar het buitenlandse producten betreft met het keurmerk Fair-Trade.  Bij de aanschaf van apparatuur kiezen we voor energiezuinige varianten.

Achterhoek en de gemeente
Gemeenten regelen zoveel mogelijk zelf, omdat zij dichtbij de inwoners staan. Maar waar dat niet mogelijk is, is het de taak van de provincie om het in groter verband te regelen. Denk hierbij aan het openbaar vervoer en de regiotaxi.
De SP is voor onderlinge samenwerking met omliggende gemeenten waar nodig. Het doel moet zijn kosten besparen door een hogere doelmatigheid, zolang dit geen nadelige gevolgen heeft voor het voorzieningenniveau en de bereikbaarheid daarvan voor de inwoners en/of het verhogen van de kwaliteit.
Beslissingen van samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen hebben altijd instemming nodig van alle individuele gemeenteraden. Alleen democratisch gekozen volksvertegenwoordigers kunnen dit soort besluiten nemen in de raden waarvoor ze zijn gekozen.
Wij zijn geen voorstander van initiatieven zoals een Achterhoeks parlement. Het opdelen van de provincie Gelderland in kleine regio's (o.a. de Achterhoek) vinden wij wel het onderzoeken waard, maar dat betekent dan ook dat de bestuurslaag van de provincie opgeheven moet worden.

Afvalscheiding
De SP is tegen het nieuwe afvalstoffenbeleid dat de gemeente per januari 2022 is ingevoerd. Natuurlijk is het noodzakelijk dat we de gezamenlijke afvalberg verkleinen, maar dat moet wat de SP betreft niet door de kosten van restafval voor individuele inwoners te verhogen. Dit leidt tot meer afvaldumping en zwerfafval. Veel beter is het om die miljoenen te investeren in na-scheiding. Dit wordt op steeds meer plaatsen gedaan, is uiteindelijk goedkoper, eenvoudiger en leidt tot een schonere openbare ruimte. Daarnaast moeten de fabrikanten aangesproken worden op het gebruik van verpakkingsmaterialen.

Alcohol 
De SP pleit voor het scherp controleren en het verbeteren van toezicht van winkels op het verkopen van alcohol. Wanneer men drie keer in de fout gaat door alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18, mag (tijdelijk) geen alcohol meer verkocht worden.
Zogenaamde 'happy-hours' moet worden verboden, omdat dit aanzet tot meer drinken. De leeftijdsgrens voor verkoop van alcohol en drugs moet effectief gehandhaafd worden, niet alleen in de reguliere horeca, maar ook in het verenigingsleven.
Daarnaast zetten wij in op preventie, door een goede en structurele voorlichting aan jongeren willen wij de jeugd bewust maken van de gevaren van alcohol en drugs.

Arbeidsmarktdiscriminatie
De aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt is nu te vrijblijvend en moet grotere prioriteit krijgen. Er komt een pilot anoniem solliciteren voor de gemeente en in jaarverslagen van de gemeentelijke organisatie en de organisaties waar de gemeente eigenaar van is wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde diversiteitsbeleid. Ook loondiscriminatie en arbeidsmarktdiscriminatie tussen mannen en vrouwen en ouderen en jongeren accepteren we niet. 

Armoedebestrijding
De gemeente is verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden van armoede, zeker als het gaat om kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren die opgroeien in armoede kunnen in veel gevallen de achterstand die ze oplopen in de rest van hun leven bijna niet meer inhalen.
In de afgelopen jaren zijn er tonnen bezuinigd op het armoedebeleid. De bezuinigingen zijn voor een deel opgevangen door extra geld van het Rijk voor armoede onder kinderen en jongeren. De SP wil dat geld wat bedoeld is voor armoedebestrijding ook alleen daarvoor gebruikt wordt. Het Meedoenarrangement is een belangrijk onderdeel van de armoedebestrijding. Daarnaast krijgen mensen met een laag inkomen gratis een ID kaart en worden extra schoolkosten vergoed. Ook wordt een bijdrage in de kinderopvangkosten gegeven aan de doelgroep.
* Zie verder Meedoenarrangement.

Basisinkomen
Een gemeente is niet in staat om een basisinkomen te verstrekken, zoals dat oorspronkelijk bedoeld is, omdat het uitkeringen en toeslagen - die nu nog terecht komen bij mensen die het nodig hebben - uitsmeert over álle mensen, dus ook de mensen die het niet nodig hebben. De SP wil dat iedereen een leefbaar inkomen heeft. Daarom is de SP voor bijvoorbeeld regelarme bijstand, een uitkering met minder verplichtingen en meer vrijheid, waarbij de bijstand bovendien verhoogd zou moeten worden. Echt goede inkomenspolitiek moet landelijk vastgelegd worden, bijvoorbeeld door negatieve inkomstenbelasting. De SP wil dat het minimumlonen verhoogd wordt naar € 14,- en dit bedrag als ondergrens hanteren bij alle mensen die voor de gemeente werken.

Betaalbare huur- en koopwoningen
Wonen is een recht! De SP wil dat er in nieuwe bouwprojecten 50% sociale huur- en of betaalbare koopwoningen worden gebouwd, om zo snel mogelijk iedereen van een woning te voorzien. Voor starters die een woning willen kopen wil de SP een fonds instellen waarmee ze een financieel steuntje kunnen krijgen, zodat ze voldoende geld hebben om ook echt een woning te kopen. Dit bedrag word bij verkoop van de woning weer teruggestort in het fonds.
NIeuwe woningen worden voor zoveel als mogelijk binnen de bebouwde kom gebouwd.

Bedrijvenloket
Startende en stoppende bedrijven kunnen nu bij het ondernemerssteunpunt van de gemeente terecht. Daarnaast moeten bedrijven voor diverse zaken bij verschillende loketten aankloppen. De SP wil de ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf door goede dienstverlening via één Bedrijvenloket, waar ondernemers met al hun vragen terecht kunnen. We willen geen overbodige en onnodige regels. Nieuwe initiatieven moeten worden gekoesterd. Relatief kleine aanvragen van vergunningen door ondernemers worden afgehandeld in enkele dagen.

Bibliotheek
Er wordt steeds meer bezuinigd op bibliotheken en dat gaat ten koste van de beschikbaarheid van bibliotheekvoorzieningen in onze gemeente. De SP wil dat bibliotheekvoorzieningen, vooral in de dorpen, worden hersteld.
Lezen en leesvaardigheden zijn noodzakelijk om mee te kunnen doen in de samenleving, in ons economisch bestel, om mee te komen in het onderwijs en op het werk. Hetzelfde geldt voor het kunnen vinden en selecteren van de juiste informatie op het juiste moment en die informatie op zijn waarde te kunnen beoordelen: mediawijsheid. Daaraan werkt de openbare bibliotheek.
Leesbevordering, media-educatie en het bestrijden van laaggeletterdheid onder volwassenen (een erkend aanzienlijk en stijgend probleem in de Nederlandse samenleving en economie) zijn kerntaken van de bibliotheek.
Bibliotheken worden voor een belangrijk deel bemand door betaalde gekwalificeerde medewerkers.
De SP wil ook dat er in de bibliotheek de mogelijkheid wordt gecreëerd om mensen te ondersteunen en te helpen met digitale zaken. 

Bijstand
De gemeente Doetinchem heeft de uitvoering van de participatiewet aan Laborijn uitbesteed. De afgelopen jaren zijn er veel problemen geweest met bijvoorbeeld de manier waarom inwoners worden benaderd en bejegend door Laborijn. Dit is inmiddels wel verbeterd. De SP wil dat de ingeslagen weg verder vervolgd wordt. De SP wil dat consulenten naast de inwoners gaan staan en hen zo snel mogelijk helpen hun leven weer op de rit te krijgen met, indien nodig, eerst financiële ondersteuning en vervolgens ondersteuning bij het zoeken naar werk.
Een huiszoeking waarbij de ambtenaar optreedt als rechercheur mag alleen gedaan worden als er sprake is van een concrete verdenking van fraude. Voor de persoon in kwestie moet altijd duidelijk zijn wat de status van het huisbezoek is.
Inmiddels is het mede dankzij de SP mogelijk om 1200,- per jaar bij te verdienen zonder gekort te worden op de bijstand. De SP wil dat bijstandsgerechtigden maximaal moeten kunnen bijverdienen. Van bijstandsgerechtigden wordt verwacht dat zij werk zoeken, maar als dat deeltijdwerk is waardoor ze nog steeds deels afhankelijk blijven van de uitkering worden de inkomsten uit dit werk van de uitkering afgetrokken. Daarmee ontmoedig je mensen werk te zoeken, terwijl deeltijdwerk een opstap naar voltijdwerk kan zijn.
De SP wil dat er een verdringingstoets wordt gebruikt bij het plaatsen van mensen met een bijstandsuitkering. Met deze toets worden mensen met een bijstandsuitkering meer kansen geboden op een betaalde baan en worden werknemers in loondienst en zelfstandigen zonder personeel beschermd tegen oneerlijke concurrentie door onbetaalde of laagbetaalde krachten. Door het invoeren van een toets op verdringing, die moet worden uitgevoerd voordat de gemeente afspraken maakt met een instelling, bedrijf of andere organisatie over de inzet van mensen met een uitkering, wordt voorkomen dat deze werkzaamheden tot verdringing van betaalde arbeid leiden.
Dit betekent ook dat dit verplichtingen voor de uitkeringsgerechtigden met zich meebrengt. Als de gemeente voor werkgelegenheid in de vorm van algemeen geaccepteerde en passende arbeid zorgt die conform de cao-afspraken wordt beloond, dient de uitkeringsgerechtigde dit werk te accepteren.
De SP wil daarnaast:
• Vrijstellen van sollicitatieplicht als er geen zicht (meer) op werk is;
• Ruimte om voorwaarden te realiseren om aan het werk te kunnen (taal en cultuur van Nederland leren kennen bijv.);
• Een gemeentelijk uitzendbureau opzetten;
• extra stagemogelijkheden bij bedrijven;
• Betere bereikbaarheid van contactpersoon / consulent.
Vrijwilligerswerk kan helpen bij het vinden van een nieuwe baan, maar zoals het woord al zegt: het dient vrijwillig te gebeuren! Echt werk gebeurt alleen in echte banen met een fatsoenlijk loon. Vrijwilligerswerk mag hierbij geen betaalde arbeid verdringen.
Bij de aanpak van bijstandsfraude moet de nadruk op de grote zaken liggen in plaats van de kleine kruimels. Soms zijn de regels te ingewikkeld waardoor een foutje al direct als fraude wordt aangemerkt. Daarom is het van belang om mensen goed voor te lichten over bijvoorbeeld de kostdelersnorm.
 *Zie verder het standpunt onder werk

Bijstand en alleenstaande ouders
Alleenstaande ouders met kinderen in het basisonderwijs worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht voor een fulltimebaan. Parttime werk dat gecombineerd kan worden met de opvoeding van de kinderen moet wel geaccepteerd worden.
Zolang er geen werk mogelijk is moet men een opleiding of een stage kunnen volgen die te combineren is met de opvoeding.
Wanneer, door omstandigheden, de opvoeding van oudere kinderen zo veel vraagt van de alleenstaande ouder dat dit niet te combineren is met fulltime werk, dan moet maatwerk toegepast worden. 

Bijstand en mantelzorg
Mantelzorgers worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht voor een fulltimebaan. Parttime werk dat gecombineerd kan worden met de zorg voor een partner of familielid moet wel geaccepteerd worden.
Zolang er geen werk mogelijk is moet men een opleiding of een stage kunnen volgen die te combineren is met de mantelzorg.

Buurtcoach en Buurtplein
Door de inzet van buurtcoaches hoeft minder vaak (wel waar nodig) doorverwezen te worden naar 2e-lijnszorg. Een bijkomend voordeel is dat er zo min mogelijk hulpverleners over de vloer komen.
De SP ziet graag dat er extra geïnvesteerd wordt in Buurtplein en in de kwaliteit en beschikbaarheid van de buurtcoaches en dat zij tevens meer ruimte krijgen voor preventief werk. Voorkomen blijft immers beter dan genezen. We voorkomen dat mensen hun huis worden uitgezet vanwege betalingsachterstanden, psychische of sociale problemen. Er wordt vroegtijdig ingegrepen en adequate zorg geboden.
Sinds 2018 vallen ook de zorgconsulenten (voorheen WMO) onder Buurtplein.
De SP wil dat, net als bij mensen die bijstand aanvragen of in schulden zitten, het uitgangspunt is dat alle medewerkers binnen Buurtplein naast de inwoner gaan staan en niet er tegenover. Lokaal is Laborijn hier druk mee bezig en houd de SP dit scherp in de gaten.

Cameratoezicht 
De SP is niet voor cameratoezicht en zal altijd zorgvuldig afwegen of de toepassing in relatie staat tot een toename van veiligheid en/of vermindering van privacy. Bodycams kunnen een goede oplossing zijn. Wanneer er niks bijzonders is gebeurd worden oude filmbeelden overschreven.

Coffeeshops
De verkoop en teelt van softdrugs worden gelegaliseerd. Dat is de beste manier om overlast en criminaliteit tegen te gaan en de controle op de kwaliteit te verbeteren. De verkoop en teelt van softdrugs komt onder volledige controle van de gemeente. Verkooppunten van softdrugs mogen niet dichtbij scholen of andere jongerenontmoetingsplaatsen staan. De SP wil dat er weer snel een tweede coffeeshop beschikbaar komt, om straathandel en illegaliteit tegen te gaan.
We onderzoeken in welke vorm thuisteelt van medicinale wiet kan worden toegestaan. 

Collectieve ziektekostenverzekering
De SP wil een Nationaal ZorgFonds voor iedereen. Zolang dit niet geregeld is wil de SP dat de gemeentepolis (de collectieve ziektekostenverzekering) voor alle inwoners beschikbaar wordt. Hoe meer deelnemers, hoe beter de voorwaarden en hoe lager de prijs. Daarnaast moet de gemeentepolis het eigen risico voor minima volledig afdekken.

Cultuur
Cultuur en creativiteit is essentieel voor de ontwikkeling van iedereen en jongeren in het bijzonder. Kleinschalige cultuurprojecten versterken de saamhorigheid in buurten, dorpen en de stad, dus moet cultuur voor iedereen beschikbaar en betaalbaar zijn.
De samenwerking van Amphion, Gruitpoort en de Muziekschool is prima, maar de bezuinigingen draaien we terug en waar nodig investeren we extra in cultuur.

Dagbesteding
De SP Doetinchem houdt de dagbesteding voor ouderen en mensen die niet mee kunnen doen in het arbeidsproces in stand, ook als daar minder geld van het Rijk voor komt. Iedereen verdient een goede dagbesteding, grip op zijn leven en kansen om zich te blijven ontwikkelen. De verantwoordelijkheid voor dagbesteding en begeleiding komt bij gemeenten terecht. Over de toekomst van de dagbesteding maken we ons zorgen want daar wordt de komende jaren, vanuit het Rijk, fors op bezuinigd.
Het verdwijnen van dagbesteding zou een ramp zijn voor onze maatschappij. En wat we afbreken krijgen we nooit meer terug. Mensen maken zich zorgen. Buurtcoaches hebben een hoofdrol bij het signaleren van vereenzaming, gebrek aan sociale contacten en structuur in het leven. De toegang tot dagbesteding moet laagdrempelig zijn.

Daklozen - Housing First
Om iemand die dakloos is te helpen, moet je eerst in de basisbehoefte voorzien: een dak boven het hoofd. Dat klinkt logisch, maar dat was het in Nederland lange tijd niet. Daarom verliep de hulpverlening aan dak- en thuislozen vaak moeilijk. Housing First is een aanpak die werkt en inmiddels ook op bijval kan rekenen en sinds 2021 ook in het beleid van Doetinchem is opgenomen. In de regio Achterhoek is Doetinchem, als centrumgemeente, verantwoordelijk voor de hulpverlening aan dak- en thuislozen.
Volgens dit principe krijgen deze direct een bestaande zelfstandige woning aangeboden, zoveel mogelijk verspreid over de stad. Daarbij wordt maximaal ingezet op een goede begeleiding, die is gericht op participatie in de maatschappij en behoud van de “eigen woning”. Begeleiding kan op alle levensgebieden plaatsvinden en de persoon in kwestie krijgt in zijn eigen huis de hulp die hij nodig heeft.
Alleen in het uiterste geval wordt gekozen voor constructies zoals in het verleden het Domushuis. In de tussentijd wordt de opvang van daklozen door Iriszorg verder verbeterd door bijvoorbeeld meer ruimte en privacy op de nachtopvang en meer capaciteit voor het personeel in verband met toenemende zwaarte van problematiek. Mensen die van de opvang gebruik maken worden, waar mogelijk, zo snel mogelijk begeleid naar eigen woonruimte. De gemeente pakt de regie om te zorgen dat mensen een inkomen en een dak boven hun hoofd krijgen. Niemand hoeft buiten te slapen en het aantal in de opvang wordt zo ver mogelijk teruggebracht met een zo kort mogelijke duur.

Digitale dienstverlening
Dat er steeds meer digitaal geregeld wordt is een feit. De SP wil echter wel dat we oog blijven houden voor mensen die (nog) niet beschikken over deze vaardigheden en hen tegemoetkomen. Zo zijn wij bijvoorbeeld voor de herinvoering van het publiceren van vergunningsaanvragen. Informatie moet zo goed mogelijk toegankelijk zijn en bijvoorbeeld niet afgeschermd worden door het eerst moeten inloggen met Digid terwijl er nog niets aangevraagd wordt. De SP pleit ervoor om dit in de bibliotheken te faciliteren zodat iedereen die dat nodig heeft hulp en ondersteuning kan krijgen.

Dierenwelzijn
Juist in een agrarische omgeving is het belang van goede zorg voor mens en dier groot. De SP wil dat boeren een fatsoenlijke boterham kunnen verdienen, maar niet ten koste van het welzijn van duizenden dieren, of met gezondheidsrisico’s voor de omwonenden.
In de Tweede Kamer strijdt de SP voor meer mogelijkheden voor provincies en gemeenten om in te grijpen als er sprake is van de komst van megastallen. Denk aan de risico’s van fijnstof voor kleine kinderen en mensen met longaandoeningen. Of aan uitbraken van zeer besmettelijke ziekten zoals vogelgriep, mond-en-klauwzeer en de Q-koorts, zoals we dat in de afgelopen jaren al een aantal keren hebben gezien. In zulke gevallen lopen mensen risico’s en worden duizenden dieren (soms preventief) geslacht. Wij vinden dat een onwenselijke situatie.
De SP Doetinchem heeft in het verleden ook tegen de komst van een mega kippenstal gestemd. Ook hier waren de risico’s, juist door de enorme omvang van het bedrijf, onacceptabel groot.
Wij stimuleren de komst van kleinschalige, biologische bedrijven. Zodat zowel de betrokken mensen, boeren en omwonenden, als de dieren en het milieu beschermd zijn tegen de risico’s die grootschalige bio-industrie met zich meebrengt.
De SP wil dat er harder opgetreden wordt tegen dierenmishandeling. Hiervoor kan de kennis en indien nodig de capaciteit, bij de bestaande handhavers uitgebreid worden.
De SP wil dat mensen vanuit het Meedoenarrangement kosten voor één huisdier kunnen betalen, zodat men uit een sociaal isolement komt en dierenwelzijn niet onder druk komt te staan door een te krappe portemonnee.

Jongerenhuisvesting
Jongeren hebben de toekomst in de gemeente Doetinchem. We willen dat jongeren hier kunnen wonen als ze studeren, maar ook een woning kunnen vinden als ze terugkomen na hun studie en hier willen gaan werken. In de huidige markt is het voor de jeugd niet te doen om aan een woning te komen. Er moeten meer betaalbare starterswoningen komen en daarnaast meer kamers voor jonge studenten.
Het terrein waar nu het ziekenhuis staat zou geschikt kunnen zijn voor woningen speciaal voor deze jongeren. De SP wil dat na de sloop van het ziekenhuis hier woningen gerealiseerd gaan worden, waarbij vooral ingezet wordt op studenten en jonge starters. 

Diversiteit
Het gemeentelijk personeelsbestand dient zoveel mogelijk een afspiegeling te zijn van de Doetinchemse bevolking. Waar de samenleving verkleurt, kan de gemeente het zichzelf niet permitteren een relatief witte organisatie te zijn. Daarom formuleert de gemeente een helder en haalbaar diversiteitsbeleid.

De “Boumans-norm”
We stellen paal en perk aan het graaien aan de top. Topambtenaren in dienst van de gemeente of bestuurders van door de gemeente gesubsidieerde instellingen verdienen niet meer dan de burgemeester (de “Boumans-norm”). En dit geldt ook voor topmensen van overheids-bv’s en voor extern ingehuurd personeel.

Drugs
De verkoop en teelt van softdrugs worden gelegaliseerd. Dat is de beste manier om overlast en criminaliteit tegen te gaan en de controle op de kwaliteit te verbeteren. De verkoop en teelt van softdrugs komt onder volledige controle van de gemeente.
Verkooppunten van softdrugs zoals b.v. koffieshops mogen niet dichtbij scholen of andere jongerenontmoetingsplaatsen staan.
We blijven onderzoeken in welke vorm thuisteelt van medicinale wiet wel kan worden toegestaan.
Criminelen die woonhuizen gebruiken om te telen of verkopen worden, zodra mogelijk, hun huis uitgezet. Als er kinderen in het spel zijn moet hiervoor eerst een goede oplossing gezocht worden en worden deze niet uit huis gezet. Verkoop van harddrugs blijft strafbaar en moet bestreden worden.
In Nederland worden maximaal 5 planten per huishouden gedoogd. De SP is van mening dat verhuurders / woningbouwverenigingen hier niet van af mogen wijken.

Dubbelspoor
De SP Heeft jarenlang actie gevoerd om het dubbelspoor tussen Doetinchem en Arnhem te realiseren. Dit heeft uiteindelijk geleid tot dat er nu eindelijk een begin gemaakt is met de aanleg van het dubbelspoor tussen Arnhem en Doetinchem. Het gedeelte tussen Zevenaar en Didam is al klaar. De SP wil in 2026 de RegioExpress (regionale intercity) tussen Doetinchem en Arnhem laten rijden en dan moet het spoor tussen Doetinchem en Didam ook zijn verdubbeld.
Een snelle spoorverbinding met Arnhem zorgt ervoor dat de Achterhoek een interessant gebied wordt voor mensen om te wonen en voor bedrijven om zich te vestigen. Dubbelspoor is ook belangrijk voor studenten en forenzen om goed en snel naar Arnhem en verder te komen, en is tevens van belang om de vergrijzing en de krimp in de Achterhoek tegen te gaan.
De kosten hiervan zullen grotendeels voor rekening van de Rijksoverheid en in tweede instantie van de Provincie komen. De gemeente draagt hierin, waar mogelijk en indien nodig aan bij door bijvoorbeeld grond beschikbaar te stellen voor uitbreiding van spoor en stations.
Naast de noodzaak van dubbelspoor moet er druk uitgeoefend worden op ProRail om het aantal storingen verder terug te dringen en moeten bijvoorbeeld de incheckpaaltjes van Breng/Arriva vervangen worden door dezelfde kwaliteit als de NS en goed werkend en zichtbaar zijn.
Meerdere aanbieders op hetzelfde traject moet voorkomen worden. 

Duurzame energie
We zetten in op een energiezuinige en klimaatvriendelijke stad.
Gemeentelijke gebouwen worden maximaal benut voor het opwekken van zonne-energie en zullen zo nodig van isolatie worden voorzien. Het energiegebruik van gemeentelijke gebouwen wordt hierdoor snel teruggebracht.
De gemeente stimuleert en faciliteert bedrijven en particulieren bij het aanleggen van zonnepanelen, bevordert initiatieven voor het collectief lokaal opwekken van duurzame energie via zonnepanelen en adviseert over energiebesparing en duurzame opwekking.
Investeringen in duurzame energieprojecten door de gemeente moeten binnen een redelijke termijn terugverdiend worden.
De SP wil dat de gemeente, Sité en particulieren met lage en middeninkomens stimuleert en faciliteert bij het aanleggen van zonnepanelen.
Nieuwbouwwoningen worden energieneutraal gebouwd, zowel huur als koopwoningen.
Nieuwe bedrijven op de bedrijventerreinen wordt waar mogelijk opgelegd om hun bedrijven energieneutraal te bouwen.
Windmolens zijn belangrijk in de verduurzaming van de energievoorziening. Ze verminderen onze afhankelijkheid van fossiele energiebronnen. Maar zonder draagvlak van de inwoners keert de publieke opinie zich tegen de windmolens. Mega-turbines moeten dan ook bij voorkeur op zee geplaatst worden. Kleinere windmolens op land staan we alleen toe als het vanuit de inwoners komt en álle omwonenden daarvan meeprofiteren, zonder dat daar een investering aan gekoppeld is.
Bij de bouw van windmolens moeten de omwonenden in een vroeg stadium veel meer zeggenschap krijgen over het hele proces. Ook moeten zij financieel kunnen meeprofiteren van de opbrengst van de molens die in de omgeving worden geplaatst, zonder dat daar een investering door hen aan gekoppeld is en compensatie krijgen voor de waardedaling van hun woningen
Het is van groot belang dat zonneparken niet te dicht bij huizen en op weilanden (natuurgebieden) komen. Zonnepanelen horen op de daken en niet in een weiland.
We onderzoeken de mogelijkheid om lantaarnpalen met sensor te plaatsen en we stimuleren dat in openbare gebouwen en bedrijven ’s avonds en ’s nachts minder licht blijft branden. 

Grondpolitiek
Doetinchem had overambitieuze plannen voor bedrijventerreinen en kantoren waar niemand op zit te wachten.
We willen geen nieuwe prestigeprojecten in Doetinchem.
De SP vindt dat de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen. Er moet zuinig worden omgesprongen met het groene buitengebied en nieuwe ontwikkelingen vinden bij voorkeur binnen de bebouwde plaats.
De vele braakliggende terreinen die er al zijn zetten we zo nuttig mogelijk in, zolang daar geen woningbouw plaats vindt. Denk hierbij aan het aanleggen van moestuinen, het plaatsen van zonnepanelen, betaalbare woningen, speelgelegenheden en groen.
Er komt geen vierkante meter kantoor meer bij, zolang er leegstand van kantoren is. Van leegstaande kantoren worden het liefst woningen gemaakt.
Wanneer nieuwbouw van kantoren toch onvermijdelijk is, worden elders in de stad kantoren omgebouwd tot bijvoorbeeld betaalbare woningen.
Met een leegstandsregister dwingen we vastgoedeigenaren aan dergelijke initiatieven mee te werken en pakken we de verloedering en leegstand aan.
Gronden geven we in erfpacht uit zodat de gemeente zeggenschap en een stabiele bron van inkomsten garandeert. De grondprijs mag verlaagd worden, maar niet zover dat we daarmee ver onder de grondprijs van omliggende gemeenten komen. Ook hier willen we geen race-to-the-bottom. 

Handhaving
We hebben samen regels afgesproken dus dan moeten we die ook handhaven. Door de hoge werkdruk bij de politie is de daadwerkelijke pakkans bij overtredingen vrij klein. Daarnaast wordt een flink deel van de overtredingen veroorzaakt door een relatief klein groepje veelplegers. Deze groep mag stevig worden aangepakt.
Handhavers moeten in eerste instantie gastheren zijn en zij moeten inwoners en bezoekers van de (binnen)stad wijzen op (onbewust) verkeerd gedrag. Direct hoge boetes uitdelen, voor kleine overtredingen, maakt onze stad onaantrekkelijk. Natuurlijk moet huftergedrag aangepakt en beboet worden. Dit vraagt een hoge mate van inlevingsvermogen en maatwerk van handhaving met zo nodig inzet van de bodyCam.
Wijkagenten moeten meer zichtbaar zijn en makkelijk benaderbaar, zij moeten zich fysiek in de wijken laten zien. 

Hondenbelasting
In de afgelopen raadsperiode is de hondenbelasting mede dankzij de SP drastisch verlaagd. De SP wil de hondenbelasting helemaal afschaffen. We gaan niet voor iedere deelgroep apart lasten in rekening brengen voor het gebruik van de openbare ruimte. Dat doen we ook niet voor fietsers die gebruik maken van een fietspad, of wandelaars die gebruik maken van een bankje. Hondeneigenaren zijn verplicht om hondenpoep op te ruimen en om die reden mogen honden, wat de SP betreft, overal uitgelaten worden met uitzondering van speelplekken van kinderen. Overlast door hondenpoep wordt streng gehandhaafd en aangepakt. 

Huishoudelijke zorg
Huishoudelijke zorg moet een maatwerkvoorziening zijn, goed toegankelijk en betaalbaar zijn.
De SP wil dat de marktwerking uit de zorg wordt gehaald.
De thuishulpen willen goede zorg verlenen maar ook een fatsoenlijke baan met een fatsoenlijk loon. Veel zorgbedrijven daarentegen willen vooral zoveel mogelijk winst behalen.
Het belang van de één gaat rechtstreekst ten koste van het belang van de ander. De werkdruk gaat omhoog, vaste werkplekken verdwijnen en cliënten raken hun vertrouwde hulpen kwijt. Door de marktwerking moeten de medewerkers vaak bij elke nieuwe aanbesteding naar een ander zorgbedrijf omdat de gemeente dan vaak weer andere zorgbedrijven inhuurt.
Zorg zonder marktwerking kan, dat leren de voorbeelden van Zutphen en Heerlen. Er komen zo min mogelijk organisaties die op basis van sociale drijfveren de huishoudelijke zorg gaan organiseren. Die organisaties komen in plaats van de met elkaar concurrerende en grotendeels commerciële zorgbedrijven. Commerciële, op winst beluste en met elkaar concurrerende bedrijven worden op die manier verdreven.
De SP voert al jaren actie voor de afschaffing van de marktwerking in de huishoudelijke zorg.
Het is tijd dat de mensen die werkzaam zijn in de thuiszorg weten waar ze aan toe zijn met betrekking tot werkgeverschap en arbeidsvoorwaarden. Zij moeten fatsoenlijk betaald worden. De SP wil de huishoudelijke hulp daarom in bijvoorbeeld een stichting zonder winstoogmerk onderbrengen.
De huishoudelijke hulp blijft via de gemeente beschikbaar voor wie dit nodig heeft en wordt beter ingebed in de totale hulp- en dienstverlening in de wijk. Daarbij streven we naar zoveel mogelijk behoud van werkgelegenheid met behoud van de gangbare arbeidsvoorwaarden. Natuurlijk blijven hierbij de koppeltjes in stand. Hierdoor krijgen we veel meer zekerheid voor zowel de inwoners die hulp nodig hebben als de thuiszorg-medewerkers.
Indicaties moeten altijd vast worden gesteld bij een keukentafelgesprek waarbij objectief wordt gekeken hoeveel zorg er daadwerkelijk nodig is.
Mensen moeten niet hoeven kiezen tussen een schoon huis en beleg op hun boterham. Het moet ook niet zo zijn dat er uren ingeleverd moeten worden uit de HH-hulp om andere noodzakelijke zorg te verkrijgen. 

Hulpmiddelen
Hulpmiddelen bevorderen de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie en moeten daarom voldoende beschikbaar zijn en vergoed worden.
Wat ons betreft vindt er geen uitholling plaats van het pakket aan individuele woningaanpassingen, rolstoelen, aangepaste auto's en andere vervoers- en sportvoorzieningen. Hierbij gaan we uit van redelijke grenzen en waar mogelijk inkomensafhankelijkheid.
Er moet jaarlijks een persoonlijke evaluatie plaatsvinden of hulpmiddelen nog worden gebruikt en voldoen aan de actuele medische noodzakelijkheid, m.u.v. chronische patiënten waarbij geen vooruitgang meer is.
Uitgangspunt is dat mensen de beschikking hebben over de juiste hulpmiddelen passend bij hun specifieke situatie.
De SP is voor hergebruik van hulpmiddelen waarbij rekening gehouden wordt met maximale keuzevrijheid van leveranciers, hulpmiddelen en zorgaanbieders.

Huren
De gemeente neemt een voortrekkersrol om wonen, zorg en welzijn in de wijk te sturen. De huurexplosie moet stoppen. Dat kan als de gemeente met Sité en andere verhuurders afspreekt dat zij betaalbare huurwoningen niet sloopt en ook niet verkoopt. Verkoop van huurwoningen mag alleen wanneer er meer sociale huurwoningen voor terug gebouwd worden. Bij nieuwe bouwplannen moeten voldoende sociale huurwoningen gerealiseerd worden. Bij renovatie en groot onderhoud moeten bewoners altijd correct geïnformeerd worden en betrokken worden bij het proces.
Er moeten meer betaalbare huurwoningen worden gebouwd vooral voor jongeren en dan vooral de jongeren onder 23 jaar, omdat zij een veel lagere huur moeten hebben om voor huursubsidie in aanmerking te komen.
De gemeente Doetinchem moet zich inspannen om de verhuurdersheffing af te schaffen zodat corporaties meer geld hebben om nieuwe woningen te bouwen en andere te renoveren en duurzaam te maken.  

Infrastructuur
De gemeente heeft de afgelopen jaren veel in infrastructuur geïnvesteerd. Tegelijkertijd is er bezuinigd op cultuur, sociale voorzieningen en zorg. Wij willen minder investeren in wegen en andere infrastructuur.
Wij blijven ons inzetten op een betere verdeling van verkeersstromen over bestaande wegen.
Fietsen is gezond, snel en makkelijk in de stad en dat willen we daarom stimuleren. Bijvoorbeeld door het fietspadennetwerk te verbeteren en door fietsers voorrang te geven bij meer verkeerslichten.
Er blijven voldoende gratis bewaakte fietsenstallingen in en rondom het centrum en indien nodig breiden we dat uit.
Voet- en fietspaden en de wegen in de wijken moeten goed onderhouden worden zodat voetgangers en fietsers hier zonder gevaar gebruik van kunnen maken.
We moeten kinderen stimuleren om deel te nemen aan het verkeer lopend of per fiets. De gemeente moet op haar beurt zorgen voor veilige verkeersstromen, met name rondom scholen.

ICT
Bij ingewikkelde ICT-projecten zijn aanbestedingen vaak een verkeerd middel om een goede partner te vinden. De gemeente doet er goed aan om in open overleg met het bedrijfsleven te werken aan goede ICT-oplossingen, die technisch kloppen en binnen het budget blijven. Mensen op de werkvloer worden meer betrokken bij het ontwikkelen van ICT-toepassingen.
De gemeentelijke ICT-voorzieningen worden niet geprivatiseerd en de ICT-kennis binnen de gemeente moet versterkt worden. De veiligheid verdient hierbij de nodige aandacht.

Innovatie & creativiteit
Creativiteit is de sleutel tot innovatie en tot bevordering van de economie. Door creatieve mensen de ruimte en mogelijkheden te geven om hun ideeën te ontwikkelen in samenwerking met bijvoorbeeld de maakindustrie stimuleren we productontwikkeling.
Ruimte bieden kan bijvoorbeeld door leegstaande panden beschikbaar te stellen. Er ontstaat hierdoor een aantrekkingskracht voor creatieve ondernemers. Er is geld vanuit de provincie beschikbaar om hiervoor een concreet plan te ontwikkelen. 

Integratie en inburgering
Veel mensen met een migratie-achtergrond hebben op eigen kracht een plaats in de samenleving verworven, maar nog te veel mensen blijven aan de kant staan.
Veel migrantenkinderen hebben een achterstand, bijvoorbeeld omdat de ouders onvoldoende zijn ingeburgerd.
Om een kans te hebben, moet men de taal spreken en de gewoonten van het land kennen. Hier moet de nodige aandacht voor zijn, b.v. via scholen en bibliotheken.
Het hoofdmotto van de SP is: ‘Niet apart, maar samen’. “Samen” wonen in gemengde wijken, samen naar school op gemengde scholen en samen werken en bouwen aan een gemeenschappelijke toekomst.
De SP hecht veel waarde aan inburgering. Met de nieuwe wet inburgering zijn er kansen om inburgering beter te organiseren en te zorgen dat cowboys die zich daaraan verrijken buitenspel worden gezet.
We moeten voorkomen dat ook in Doetinchem “zwarte en witte” scholen gaan ontstaan, dus streven we naar gemengde scholen waar dat mogelijk is. Door middel van niet-vrijblijvende afspraken tussen de gemeente en scholen, willen we het uit elkaar houden van deze kinderen in het basisonderwijs afremmen. 

Jeugdzorg
De SP wil dat de zorg voor jeugd, net als de andere zorgterreinen, zoveel mogelijk vanuit de buurt georganiseerd wordt. Door o.a. vroegtijdige signalering en preventie voorkom je dat jongeren verder in de problemen komen. Jongerenwerkers zijn daarbij onmisbaar en bieden jongeren een betere plek in de eigen wijk. Ieder kind heeft recht op gelijke kansen voor de toekomst. Criminaliseren van jongeren werkt averechts.
Wachtlijsten zijn onacceptabel in de jeugdzorg en ook bij beschermd wonen moet dit vermeden worden. Er moet dus echt gezorgd worden dat er voldoende betaalbare woningen komen voor jongeren zodat de doorstroming bij beschermd wonen beter verloopt.
Uithuisplaatsing van kinderen moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Nederland is kampioen uithuisplaatsen en uit onderzoek blijkt dat dit vaak niet terecht is. Dit verdient grote aandacht, want kinderen horen in principe bij hun ouders op te groeien.
De SP wil voldoende betaalbare jongerenhuisvesting want niet elke jongere die de jeugdzorg of jeugddetentie verlaat, heeft familie bij wie hij kan wonen. Als gemeente zorgen wij dat de ondersteuning die voortkomt uit de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet op elkaar aansluit. Daarbij staat een goede overgang 18-/ 18+ voorop, zodat jongeren hier geen hinder van ondervinden.
Als gemeente faciliteren wij onafhankelijke cliëntondersteuning door ervaringsdeskundigen of jeugd-straatadvocaten. Zodat jongeren weten wat hun rechten zijn.
Jongeren die geen ouders hebben om bij te wonen, hebben een eigen inkomen nodig om de huur te betalen en om van te leven. Van het minimumjeugdloon of een bijstandsuitkering kan een 18-jarige niet rondkomen.
Het voorkomen van schulden en het halen van een diploma staat bij ons voor jongeren voorop. Zo voorkomen we dat jongeren in een kwetsbare positie hun opleiding niet afmaken, geen baan vinden of zelfs dakloos en onverzekerd raken.
Als gemeente garanderen wij toegang tot bureau financiële ondersteuning voor elke jongere. Wij stimuleren alternatieve oplossingen om jongeren met schulden te helpen, bijvoorbeeld een schuldrustperiode, een minnelijke regeling of begeleiding naar school of werk, of het overnemen van schulden, waarbij jongeren (gedeeltelijk) terugbetalen met maatschappelijke dienstverlening.
Als gemeente voeren we de aanpak jeugdwerkloosheid uit en kopen we voldoende opleidingsplaatsen en stageplekken in. Ook voor jongeren die dakloos zijn of dat dreigen te worden.
Als het budget vanuit het rijk onvoldoende is, zal het door de gemeente aangevuld moeten worden. De Gemeente moet wel actief actie blijven ondernemen naar Den Haag voor meer geld dat hard nodig is om de nodige zorg te kunnen blijven leveren.

Kinderraad/Jongerenraad
De SP wil dat jongeren meer betrokken worden bij de beslissingen van de gemeentepolitiek in Doetinchem. Wij zijn ook al heel blij met de kinderraad en de kinderburgemeester, maar om ook de jongeren in tienerleeftijd mee te laten denken in de gemeente Doetinchem zou ook de jongerenraad nieuw leven ingeblazen moeten worden. Vorm en inhoud natuurlijk mede door de jongeren zelf bepaald.
Daarbij vinden wij dat deze raden een eigen budget verdienen om ook werkelijk zelf plannen te kunnen verwezenlijken. Dit stimuleert de jongeren in hun interesse voor de politiek. 

Koopzondagen
De wet staat toe dat winkels iedere dag open zijn en de gemeente moet bepalen wanneer dat is.
De SP heeft niet kunnen voorkomen dat nu elke zondag een koopzondag is. Voor werknemers en kleine zelfstandigen is dat vaak een probleem omdat zij nu 7 dagen per week hun winkel open moeten houden. Niet verplicht, maar de druk van de markt zorgt ervoor dat ze dit toch moeten doen. Dit bevoordeelt het grootwinkelbedrijf ten opzichte van kleine middenstanders. Voor de kleine middenstand leiden deze extra koopzondagen nauwelijks tot meer omzet, maar winkeliers moeten wel vaker in hun winkel staan om hetzelfde te verdienen. Uitbreiding van de koopzondagen gaat dan ook ten koste van het kleinbedrijf.
Het is belangrijk dat er een gemeenschappelijke dag is waarop verenigingsactiviteiten georganiseerd kunnen worden en mensen activiteiten kunnen ondernemen met familie en vrienden. De SP vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen daaraan mee kunnen doen. In Nederland is de meest aangewezen dag hiervoor de zondag omdat dit een dag is waarop de meeste mensen vrij zijn, overheidsdiensten veelal gesloten zijn en ook scholen en universiteiten dicht zijn.
De SP wil dan ook een evaluatie, waarbij alle kleine ondernemers actief gevraagd worden wat zij van de huidige openstelling vinden. Wat de SP betreft hoort daarbij dat als een meerderheid van de binnenstadondernemers dat willen er weer wordt overgegaan naar 1 koopzondag per maand. 

Lobby
Hoe zorgen we ervoor dat de invloed van mensen en organisaties van buitenaf op raad en bestuur eerlijk, inzichtelijk en transparant is.
Maak de agenda’s van burgemeester en wethouders openbaar.
Zorg voor een ‘lobbyparagraaf’ bij alle belangrijke besluiten van het college. Hieruit moet duidelijk worden hoe belangen zijn gewogen: met welke belangengroepen heeft de wethouder contact gehad bij wijze van consultatie?
Websites van gemeenten moeten écht toegankelijk zijn voor inwoners. Laat hen niet eindeloos doorklikken voordat ze bijvoorbeeld bij stukken komen die in de raad worden behandeld. Dit is al wat verbeterd, maar kan nog een stuk beter.
Maak teksten duidelijk en schrijf ze in begrijpelijke taal.
Zorg dat inspraakmomenten- en procedures direct te vinden zijn. Experimenteer met laagdrempelige inspraakprocedures. Geef inwoners bijvoorbeeld de gelegenheid om via een teleconference verbinding de gemeenteraad toe te spreken. Dit zou ook buiten de coronaperiode mogelijk moeten blijven.
Zet de ‘gemeentelijke staatsalmanak’ online, zodat de informatie over de instellingen, organisaties en de juiste mensen binnen het bestuur snel te vinden is
Maak voor iedereen inzichtelijk welke gemeentelijke afdeling waarover gaat. Maak rechtstreekse zakelijke contactgegevens van de behandelend ambtenaren en contactpersonen openbaar. 

Lokale lasten
We verlagen de afvalstoffenheffing geleidelijk en brengen de kosten onder in de OZB voor woningen en bedrijven. Daardoor betaalt het grootste deel van de inwoners minder belasting.
Alle woningeigenaren met een woning tot ongeveer de gemiddelde huizenprijs zijn goedkoper uit, villabewoners betalen meer. Kleine ondernemers krijgen een steuntje in de rug door de OZB van bedrijfspanden te verlagen. Deze lasten verschuiven we naar de vermogende verhuurders van vastgoed die nu nog vaak veel te hoge huren vragen.
De komende vier jaar verhogen we de OZB niet. Alleen de jaarlijkse kostenstijging wordt doorberekend. De SP vindt dat met het maken van de juiste keuzes het niet nodig is om de lokale lasten te verhogen om de sociale voorzieningen in stand te houden. 

Mantelzorg en wonen
Voor mantelzorgers en mantelzorgontvangers moet het makkelijker gemaakt worden om dicht bij elkaar te wonen, bijvoorbeeld door het splitsen van een woning of het plaatsen van een mantelzorgunit.
Mantelzorgers moeten altijd ergens terecht kunnen voor ondersteuning waar zij zo nodig vervangende hulp kunnen krijgen.

Meedoenarrangement
Niemand mag door armoede sociaal uitgesloten worden. In Doetinchem is daarom het Meedoenarrangement. Met dit arrangement kunnen mensen met lage inkomens toch meedoen aan sport, cultuur en andere sociale activiteiten. De SP wil dat deze mogelijkheden ook beschikbaar zijn voor mensen die niet direct in de huidige doelgroep vallen, maar door omstandigheden net zo weinig of minder te besteden hebben. Denk hierbij aan mensen die door omstandigheden zulke hoge vaste lasten hebben dat ze maar net rond kunnen komen. Er moet dus veel meer maatwerk komen, zodat het Meedoenarrangement voor een grotere groep mensen beschikbaar is. Denk bij maatwerk ook aan de mogelijkheid voor een minder mobiel persoon tot het houden van een huisdier zodat men uit een sociaal isolement komt.
Daarnaast vind de SP dat de huidige doelgroep verruimd moet worden, zodat niet alleen kinderen, maar ook volwassenen uit gezinnen tot 130% van de bijstandsnorm daarvoor in aanmerking komen.

Megastallen
We willen geen megastallen. Boeren voelen zich nu door banken en overheid gedwongen tot schaalvergroting. Megastallen worden in verband gebracht met een toenemend gevaar voor de volksgezondheid. We moeten respectvol omgaan met alles wat leeft. De Achterhoek is mooi en dat willen we zo houden.
De SP zet in op een groene Achterhoek, gericht op duurzame landbouw en veeteelt. We nemen afscheid van intensieve landbouw en veeteelt en zetten in op kleinschalige landbouw en veeteelt.

Minimumloon € 15,-
Van het minimumloon moet fatsoenlijk te leven zijn en dat is het nu bij lange na niet. Daarom verhogen we het minimumloon naar € 15,- bruto per uur. Dat moet in Den Haag geregeld worden, maar wat we al wel kunnen doen is zorgen dat iedereen die in dienst is van de gemeente DOetinchem minimaal € 15,- bruto per uur krijgt. En daarnaast stellen we de eis bij aanbestedingen dat de leveranciers ook minimaal € 15,- per uur hanteren en proberen daar waar mogelijk ook bij kleine leveranciers af te dwingen.

Natuurbehoud en groenonderhoud
Natuur is belangrijk voor het welbevinden van mensen. Groen in en om de stad is cruciaal voor de leefbaarheid. Bestaand groen moet zoveel mogelijk behouden blijven en toegankelijk worden. De bezuiniging op het groenonderhoud heeft ervoor gezorgd dat steeds meer groen in de stad er onverzorgd bij ligt. Er moet dus meer geld naar groenonderhoud zodat de stad zijn aantrekkelijke groene uitstraling terugkrijgt. De SP is tegen verrommeling van het landschap om bijv. overal waar kan maar windmolens te plaatsen. Het liefst zien wij windmolens op zee, en anders kleine windmolens op industrieterreinen en langs autobanen.

Parkeertarieven en vergunningen
Doetinchem moet goed bereikbaarheid zijn voor mensen met een auto. Voldoende parkeerplaatsen zijn van groot belang voor de bezoekers en ondernemers van het centrum. In ons omringende gemeenten zijn de parkeertarieven lager of zelfs helemaal gratis. Onderzoek wijst uit dat steeds minder mensen van buiten Doetinchem onze stad bezoeken. Wat de SP betreft moeten de parkeertarieven in het centrum omlaag en komen er meer blauwe parkeerzones in de randen van het centrum waar nu nog betaald moet worden. Bij het centrum kan dan een half uur gratis geparkeerd worden en verder weg van het centrum maximaal een uur gratis geparkeerd worden met de blauwe parkeerschijf.
De parkeerdagkaart moet, ongeacht waar je hem aanschaft, in de hele zone gebruikt kunnen worden en daar mag niet voor bekeurd worden. Er moet duidelijkheid komen, ook met betrekking tot de parkeerapp, waarbij het nog niet mogelijk is of niet duidelijk is dat je het parkeren door kunt laten lopen als je de auto op een andere plek verder parkeert. Parkeren moet eenvoudig en goedkoop zijn.

Openbaar vervoer
Bussen rijden nu overdag vaak leeg door de gemeente. Het is zonde dat er zo weinig gebruik van wordt gemaakt. Daarom wil de SP dat 65-plussers en mensen die moeilijk ter been zijn buiten de spits vrij kunnen reizen met de 65+ bus door de gemeente. Dat sluit aan bij het vrij reizen met het streekvervoer-plan van SP Gelderland. (Klein)kinderen tot 12 jaar mogen gratis met hun (groot)ouders meereizen. Hiermee voorkomen we dat mensen noodgedwongen (eenzaam) thuiszitten en zorgen we bovendien voor meer winkelend publiek. De kosten zijn al gemaakt, hij rijdt toch, dus dan kun je er maar beter inzitten.
Vanuit iedere wijk en dorp moet weer een bus gaan rijden naar het centrum.

Personeelsbeleid gD
Bij alle projecten waar de gemeente in investeert maken we met aannemers harde afspraken dat zij (en eventuele onderaannemers) zich aan de geldende cao houden en dat ZZP'ers een minimumtarief krijgen waarvan ze naast een fatsoenlijk loon ook arbeidsongeschiktheid en pensioen van kunnen betalen. Wij geven niet langer ruimte aan oneerlijke concurrentie en uitbuiting van onderbetaalde werkkrachten, veelal uit armere Europese regio's. Voor misbruik wordt een meldpunt ingesteld.
Diversiteit is voor de SP belangrijk. Het personeelsbestand van de gemeente moet een goede afspiegeling van de maatschappij zijn.
We zetten in op duurzame arbeidsrelaties binnen de gemeente en scholing van ambtenaren. We zorgen ervoor dat het aantal ingehuurde externen niet meer is dan 10% van de totale loonkosten; de Roemernorm. Daarnaast streven we naar zo min mogelijk bungelbanen en zo veel mogelijk vaste contracten.
Doetinchem kan het prima aan met 4 voltijd wethouders. Meer mag, maar dan gebaseerd op de loonkosten van 4 fte.

Samenleven
"In een samenleving woon, leer en werk je met elkaar, niet langs elkaar."
Doelgroepen zoals statushouders, voormalig dak- en thuislozen en zorgbehoevenden zijn verspreid en kleinschalig opgevangen. Dat is van belang want alleen wanneer mensen met verschillende achtergronden elkaar tegenkomen op straat, op school of op het werk kan je spreken van 'samen leven'.
Met Sité worden bindende afspraken gemaakt om de verdere tweedeling in buurten tegen te gaan.
Het systeem van loten moet aangepast worden, zodat er meer sturing mogelijk is in de toekenning van huizen.
Het beleid om mensen met een laag inkomen en sociale problemen in bepaalde wijken te huisvesten moet stoppen om gettovorming tegen te gaan. De SP wil juist weer naar een gemêleerde wijk waar mensen van alle sociale klassen samenleven.

Sport
De SP wil dat de gemeente voldoende investeert in breedtesport. Sporten is niet alleen gezond voor je lichaam maar ook voor je geest. De SP wil investeren in sportverenigingen. Het verenigingsleven is een verbindende factor in de dorpen en wijken.
De SP wil geen geld investeren in topsport, maar de beschikbare middelen reserveren voor breedtesport zodat iedereen die dat wil aan sport kan doen. De kosten van de accommodaties voor de verenigingen moeten betaalbaar blijven. Voorkomen moet worden dat verhoging van contributie leidt tot vermindering van het aantal leden.

Toegankelijkheid
Er moet veel verbeterd worden op het gebied van toegankelijkheid. Denk hierbij aan kleine dingen zoals het verlengen van de tijd dat een verkeerslicht op groen staat of voldoende toiletten voor mensen met een handicap. Ondernemers moeten beloond worden als ze toegankelijkheid bevorderen.
Ook informatie moet zo goed mogelijk toegankelijk zijn en bijvoorbeeld niet afgeschermd worden door het eerst moeten inloggen met Digid terwijl er nog niets aangevraagd wordt.
Door een goede en structurele voorlichting aan jongeren willen wij dat zij bewust gemaakt worden over hoe het is om een beperking te hebben.

Raadsvergoeding
SP-raadsleden dragen hun raadsvergoeding vrijwillig af aan de partij, zodat hiermee landelijke en lokale activiteiten betaald kunnen worden. Daartegenover staat een vaste vergoeding voor onkosten.

Referendum
Door een initiatiefvoorstel van de SP is in 2020 een referendumverordening door de gemeenteraad aangenomen. De SP vindt het belangrijk om meer mensen te betrekken bij de lokale politiek. Het voorleggen van belangrijke onderwerpen aan de inwoners van Doetinchem is wat de SP betreft een grote stap voorwaarts in de versterking van de lokale democratie. 

Re-integratie
Zie werk.

Roken
Roken in de buurt van kinderen moet verboden worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan speeltuinen en sportvelden.

Schoolzwemmen
Schoolzwemmen moet op iedere school terugkomen en ook zwemlessen moeten voor iedereen betaalbaar zijn. De tarieven gaan daarom niet omhoog. Doetinchem heeft veel water binnen haar grenzen en het is alleen al daarom van groot belang dat iedereen leert zwemmen.

Schuldhulp
De gemeente biedt nu ook bewindvoering aan. De SP wil dit zo ver mogelijk doorvoeren en zorgen dat externe bewindvoering niet meer nodig of mogelijk is. Totdat bewindvoering volledig bij de gemeente is ondergebracht maken we een witte en zwarte lijst van bewindvoerders, zodat mensen weten op welke bewindvoerders ze kunnen vertrouwen.
Het is al beleid om mensen met schulden zo vroeg mogelijk te vinden, ook dat moet verder geïntensiveerd worden, door het aantal vindplaatsen te vergroten en door de communicatie te verbreden en intensiveren.
Bij beleidswijzigingen wordt getoetst welk effect dit heeft voor mensen in een kwetsbare financiële positie. Beleid dat leidt tot verslechtering van deze groep wordt niet doorgevoerd en waar mogelijk teruggedraaid.

Slingeland ziekenhuis
Het Slingeland ziekenhuis gaat verhuizen. In 2022 gaat de nieuwbouw beginnen.
De SP is blij met een belangrijke voorziening als een ziekenhuis in de directe omgeving. Het Slingeland ziekenhuis is een grote werkgever en we zijn blij met goede zorg dichtbij huis. Wij willen geen gemeenschapsgeld uittrekken voor deze verplaatsing.
De gemeente heeft vanaf het begin te veel de oren laten hangen naar de wensen van de ziekenhuisdirectie. De SP ziet het ziekenhuis het liefst dicht bij het openbaar vervoer, dus bij voorkeur bij station Doetinchem. (Het WEDEO-terrein). Want de SP wil geen groen buiten de bebouwde kom opofferen zoals afgesproken in de structuurvisie 2013-2035.
Wat de SP betreft de wordt het oude ziekenhuis niet afgebroken, maar krijgt het een duurzaam tweede leven zoals bijv. betaalbare appartementen voor starters op de woningmarkt.

Vluchtelingen
Vluchtelingen voor oorlog en geweld vangen we in Nederland op. Deze worden eerlijk verspreid over het land. Huisvesting van asielzoekers is kleinschalig en doen we niet in buurten die al onder druk staan. Statushouders worden verspreid over de gemeente gehuisvest. 

Vrijwilligers
Vrijwillige inzet is van onschatbare waarde. 1 op de 3 inwoners zet zich vrijwillig in, bij een organisatie, op de school van de kinderen, bij een sportvereniging, noem maar op.
Onze samenleving is ook steeds meer ingesteld op de inzet van vrijwilligers, vooral gericht op zorgtaken. De SP heeft waardering voor de inzet van al deze mensen en blijft tegelijkertijd waken dat vrijwillige inzet geen toverwoord is voor bezuinigingen. Het werk dat een vrijwilliger doet moet leuk blijven en vooral vrijwillig!
Vooral bij zorgtaken en bij mantelzorg zien we dat het werk voor vrijwilligers steeds zwaarder wordt. Waar zorg nodig is, moeten mensen zorg krijgen! Daar waar vrijwilligers de situatie kunnen verlichten of ondersteunen, juichen wij dit toe. Maar daar waar het te veel vraagt van de vrijwilliger moeten we oppassen. In een samenleving waar de meeste mensen als tweeverdieners de kost moeten verdienen en waar we steeds drukker zijn, is er gewoonweg minder tijd voor vrijwilligerswerk. Om dan te verwachten dat 'vrijwilligers het wel oplossen', bijvoorbeeld in de zorg, is niet realistisch.
Vrijwilligerswerk kan daarnaast een opstap zijn naar betaald werk. Ook hier dient er sprake te zijn van vrijwilligerswerk en niet van welke vorm van dwang dan ook. Via een verdringingstoets is na te gaan of de werkzaamheden die iemand gaat verrichten daadwerkelijk vrijwilligerswerk is. Echt werk gebeurt namelijk in echte baan, tegen een fatsoenlijk salaris.
Een vergoeding voor vrijwilligerswerk wordt niet ingehouden op de uitkering en dus vrijgelaten als die maximaal € 170,- per maand of € 1.700,- per jaar bedraagt. 

Vuurwerk
De SP is niet voor een algeheel vuurwerkverbod. Tegen illegaal vuurwerk zijn we uiteraard wel. De gemeente moet alle ruimte krijgen om vuurwerkvrije zones in te stellen. Vuurwerkshows in de stad en de dorpen kunnen bijdragen aan een saamhorigheidsgevoel, als een hele wijk of dorp uitloopt om naar het vuurwerk te kijken. De gemeente gaat niet over een verbod op (bepaalde typen) vuurwerk, dat is aan de landelijke politiek.

Werk
Laborijn is enkele jaren geleden terecht erg negatief in het nieuws gekomen doordat cliënten klaagden over een onmenselijke behandeling, intimidatie en wantrouwen. De SP heeft hierover al geruime tijd aan de bel getrokken, voordat deze beerput helemaal openging. De wethouder heeft echter aanvankelijk niet ingegrepen. Pas na een vernietigend rapport konden de gezamenlijke wethouders die verantwoordelijk zijn voor Laborijn er niet meer omheen en moesten breken met een sfeer van intimidatie en ongelijkheid. Zij moeten nu zorgen voor een veilig omgeving zodat de menselijke maat weer voorop staat.
De SP wil dat de consulenten volledig naast de inwoners staan (dus niet tegenover hen) en hen zo snel mogelijk helpen hun leven weer op de rit te krijgen met ondersteuning naar werk. Een echte coach dus, die mensen op weg helpt, kennis heeft van het dossier van de cliënt, stimuleert en naar een passende, relevante werkplek begeleidt.
Uitkeringsgerechtigden mogen hun eigen re-integratietraject indienen. Immers, hoe gemotiveerder om snel aan het werk te komen, hoe groter de kans op succes. Hierbij wordt passende begeleiding door de gemeente geboden. Zelfhulporganisaties van werkzoekenden krijgen ondersteuning van de gemeente.
Iedereen die vanuit de bijstand aan het werk gaat krijgt vanaf dag 1 minimaal het minimumloon betaald. Bedrijven die gebruik maken van mensen die vanuit de bijstand komen kunnen financieel gecompenseerd worden, maar bieden de mensen direct een contract aan met een salaris conform de cao in de het betreffende bedrijf of in ieder geval minimumloon als er geen cao van toepassing is.
Naast detachering gaat Laborijn ook een uitzendbureau beginnen, van waaruit mensen uit de bijstand bij bedrijven geplaatst worden. Het uitzendbureau kan de bedrijven ontzorgen en de bedrijven kunnen mensen eerst als uitzendkracht inhuren, voordat ze hen zelf in dienst nemen, wat het streven is. In tegenstelling tot gewone uitzendbureaus is er geen beding, waardoor bedrijven op ieder moment een medewerker zelf in dienst kunnen nemen zonder een boete. Het streven is om de uitzendperiode zo kort mogelijk te laten zijn.  

Winkelen
Het centrum van Doetinchem heeft het moeilijk. Grote winkelbedrijven zijn gesloten. Er vindt een verschuiving plaats van de randen van centrum naar de kern. De Hamburgerstraat, de Catherinastraat en het Simonsplein blijven het relatief goed doen. Dat gaat en koste van de Boliestraat en bijvoorbeeld de Veentjes. De SP vindt dat er veel minder geld uitgetrokken hoeft te worden voor stimulering van de binnenstad. Nu is dat 1 miljoen per jaar en de SP wil dat halveren. Binnen dat budget kunnen de plannen aan de Oude IJssel prima gerealiseerd worden. Er worden geen uitgaven gedaan aan belachelijke slagzinnen als LKKR of Doetinchemmen.
• De gemeente moet er op gericht zijn om de aantrekkelijkheid verder te vergroten.
• Parkeren moet eenvoudig zijn en niet duur.
• Het centrum moet beter bereikbaar zijn vanaf het OV-station.
• De reclameheffing moet zo min mogelijk aan overheadkosten besteed worden en zoveel mogelijk aan evenementen en publieksacties.
• Daarnaast moet de reclameheffing op basis van WOZ-waarde of verkoopvloeroppervlakte geheven worden.
• Bevoorrading van de binnenstad vanuit centraal distributiepunt met electrische bestelwagens.

Zorg
Ziek zijn is geen keuze, maar iets wat je overkomt. De verschillende kabinetten Rutte hebben fors bezuinigd in de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Ook in de zorg voor kwetsbare groepen, de zorg voor ouderen of mensen met een arbeidshandicap is er fors gesneden De jeugdzorg is voor elke gemeente een hoofdpijndossier. Er moet veel geld worden bijgelegd voor de jeugdzorg. De gemeente moet via de VNG blijven aandringen om een structurele verhoging van het budget. Tot die tijd moet de gemeente een pas op de plaats maken met verdere dure infrastructurele projecten. De SP kiest altijd eerst voor de mensen i.p.v. asfalt.
Zorgindicaties moeten uiterlijk binnen 6 weken worden afgehandeld. Voor chronisch zieken moet eenmalig een indicatie worden afgegeven om extra bureaucratie tegen te gaan.

U bent hier