h

Standpunten 2018 - 2022

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

Foto: SP
De SP is zich bewust dat alle plannen die we als gemeente uit willen voeren van gemeenschapsgeld betaald moet worden. We kunnen een euro maar één keer uitgeven en daarom is het maken van juiste keuzes van groot belang. Bij het maken van keuzes laat de SP zich leiden door haar kernbegrippen: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. 

We geven geen gemeenschapsgeld uit aan prestigeprojecten en bodemloze putten. Ook geven we minder geld uit aan dure inhuurkrachten, externe bureaus en PR campagnes voor de gemeente.

A18 Bedrijven terreinAanbestedingen & inkoopAchterhoek en de gemeenteAfvalscheidingAlcoholArbeidsmarktdiscriminatieArmoedebestrijdingBasisinkomenBedrijvenloketBibliotheekBijstandBijstand en alleenstaande oudersBijstand en mantelzorgBuurtcoach en BuurtpleinCameratoezichtCoffeeshopsCollectieve ziektekostenverzekeringCultuurDagbestedingDaklozen - Housing FirstDigitale dienstverlening; DierenwelzijnDiversiteitDe “Boumans-norm”DrugsDubbelspoorDuurzame energieFietsenGasaansluiting afkoppelenGrondpolitiekHandhavingHondenbelastingHuishoudelijke zorgHulpmiddelenHurenInfrastructuurICTInnovatie&creativiteitIntegratie&inburgeringJeugdzorgJongerenraadKoopzondagenKwetsbare jongerenLaborijnLobbyLokale_lastenMantelzorg&wonenMeedoenarrangementMegastallenMegastallenNatuurbehoud & groenonderhoudParkeertarieven en vergunningenOpenbaar vervoer65+ BusPersoneelsbeleid_gDSamenlevenSport; ToegankelijkheidRaadsvergoedingReferendumRe_integratieRoken;  SchoolzwemmenSchuldhulpSlingeland ziekenhuisVrijwilligersVuurwerkWerkWinkelenZorg

A18 Bedrijven terrein
Het A18 bedrijven terrein is een regionaal prestigeproject waarbij de deelnemende gemeenten zoals Doetinchem al jaren veel geld verliezen. Nu ligt er een terrein waar weinig of niets mee gedaan wordt.
De SP is tegen de aanleg van het A18 bedrijventerrein geweest. Wij willen geen industrieterreinen ontwikkelen zolang er op bestaande industrieterreinen nog mogelijkheden zijn.
De samenwerkende gemeenten, waaronder Doetinchem, lijken te wachten op de helpende hand (lees geld) van de Provincie voor het saneren van overtollige bedrijventerreinen. De Provincie heeft al diverse malen gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente. Doetinchem schuift de financiële problemen voor zich uit. De gemeente zadelt inwoners van Doetinchem op deze manier op met financiële problemen.
De SP wil dat onderzocht wordt, mogelijk in samenwerking met de AGEM, of er zonnepanelen geplaatst kunnen worden op de grond die nu niet gebruikt wordt. 

Aanbestedingen & inkoop
Lokaal aanbesteden heeft de voorkeur van de SP. Waar nodig worden opdrachten in kleinere aanbestedingen opgedeeld om te voorkomen dat ze vallen onder de Europese aanbestedingsregels. In de aanbestedingsregels nemen we voorwaarden op m.b.t. lokale stageplaatsen, gebruik van lokale onderaannemers, eerlijk CAO loon en maatschappelijk verantwoord ondernemen en daarnaast wordt gelet op duurzaamheid en eerlijke handel (Fair Trade).
De verzelfstandiging van bijvoorbeeld BuHa heeft geleid tot op termijn goedkopere werknemers met mindere arbeidsvoorwaarden. De SP is tegen verzelfstandiging van (semi)-overheidsbedrijven. En wanneer ze wel verzelfstandigd zijn dan moeten ze niet langer een voorkeursbehandeling krijgen (voorrang bij gemeentelijke opdrachten, bijvoorbeeld).
Ook op het gebied van duurzaam en eerlijk geeft de gemeente het goede voorbeeld. We kopen waar dat mogelijk is lokale producten.  Die producten kopen we bij lokale bedrijven. We gebruiken biologische producten en waar het buitenlandse producten betreft met het keurmerk Fair-Trade.  Bij de aanschaf van apparatuur te kiezen voor energiezuinige varianten.

Achterhoek en de gemeente
Gemeenten regelen zoveel mogelijk zelf, omdat zij dichtbij de inwoners staan. aar waar dat niet mogelijk is, is het de taak van de provincie om het in groter verband te regelen. Denk hierbij aan het openbaar vervoer en de regiotaxi.
De SP is voor samenwerking met omliggende gemeenten. Het doel moet zijn kosten besparen door een hogere doelmatigheid, zolang dit geen nadelige gevolgen heeft voor het voorzieningenniveau en de bereikbaarheid daarvan voor de burgers.
Beslissingen van samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen hebben altijd instemming nodig van alle individuele gemeenteraden. Alleen democratisch gekozen volksvertegenwoordigers kunnen dit soort besluiten nemen.
Wij zijn geen voorstander van initiatieven zoals een Achterhoeks parlement. Het opdelen van de provincie Gelderland in meerdere kleine provincies/regio's (o.a. de Achterhoek) vinden wij wel een interessante optie en het onderzoeken waard.

Afvalscheiding
Wij zijn voor beter scheiden van afval, maar de rekening en de rol bij scheiden moet wel eerlijk worden verdeeld. De mogelijkheden van mensen om afval te scheiden verschilt sterk. Sommige mensen wonen in een flat, of in een klein huis. Anderen hebben een gezin met jonge kinderen. De SP vindt dat de kosten voor het afval eerlijk moeten worden verdeeld.

Alcohol 
De SP pleit voor het scherper controleren en het verbeteren van toezicht van winkels op het verkopen van alcohol. Wanneer men drie keer in de fout gaat door alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18, mag (tijdelijk) geen alcohol meer verkocht worden.
Zogenaamde 'happy-hours' moet worden verboden, omdat dit aanzet tot meer drinken. De leeftijdsgrens voor verkoop van alcohol en drugs moet effectief gehandhaafd worden, niet alleen in de reguliere horeca, maar ook in het verenigingsleven.
Daarnaast zetten wij in op preventie, door een goede en structurele voorlichting aan jongeren willen wij de jeugd bewust maken van de gevaren van alcohol en drugs.

Arbeidsmarktdiscriminatie
De aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt is nu te vrijblijvend en moet grotere prioriteit krijgen. Er komt een pilot anoniem solliciteren voor de gemeente en in jaarverslagen van de gemeentelijke organisatie en de organisaties waar de gemeente eigenaar van is wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde diversiteitsbeleid. Ook loondiscriminatie en arbeidsmarktdiscriminatie tussen mannen en vrouwen en ouderen en jongeren accepteren we niet. 

Armoedebestrijding
De gemeente is verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden van armoede, zeker als het gaat om kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren die opgroeien in armoede kunnen in veel gevallen de achterstand die ze oplopen in de rest van hun leven bijna niet meer inhalen.
In de afgelopen jaren zijn er tonnen bezuinigd op het armoede beleid. De bezuinigingen zijn voor een deel opgevangen door extra geld van het Rijk voor armoede onder kinderen en jongeren. Het rechtse college heeft lak aan deze opdracht vanuit Den Haag en gebruikt dit geld om haar tekorten op te vangen. De SP wil dat geld wat bedoeld is voor armoedebestrijding ook alleen daarvoor gebruikt wordt. Het Meedoenarrangement is een belangrijk onderdeel van de armoedebestrijding. Daarnaast krijgen mensen met een laag inkomen gratis een ID kaart en worden extra schoolkosten vergoed. Ook wordt een bijdrage in de kinderopvangkosten gegeven aan de doelgroep.
* Zie verder Meedoenarrangement.

Basisinkomen
Een gemeente is niet in staat om een basisinkomen te verstrekken, zoals dat oorspronkelijk bedoeld is, omdat het uitkeringen en toeslagen - die nu nog terecht komen bij mensen die het nodig hebben - uitsmeert over álle mensen, dus ook de mensen die het niet nodig hebben. De SP wil dat iedereen een leefbaar inkomen heeft. Daarom is de SP voor bijvoorbeeld regelarme bijstand, een uitkering met minder verplichtingen en meer vrijheid, waarbij de bijstand bovendien met minimaal 10% verhoogd zou moeten worden. Echt goede inkomenspolitiek moet landelijk vastgelegd worden, bijvoorbeeld door negatieve inkomstenbelasting.

Bedrijvenloket
Ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf door goede dienstverlening via een Bedrijvenloket. We willen geen overbodige en onnodige regels. Nieuwe initiatieven moeten worden gekoesterd. Relatief kleine aanvragen van vergunningen door ondernemers worden afgehandeld in enkele dagen en niet zoals nu in enkele tot vele weken.

Bibliotheek
Er wordt steeds meer bezuinigd op bibliotheken en dat gaat ten koste van de beschikbaarheid van bibliotheekvoorzieningen in onze gemeente. De SP wil dat bibliotheekvoorzieningen, vooral in de dorpen, worden hersteld zodat ze kunnen voorzien in de huidige vraag.
Lezen en leesvaardigheden zijn noodzakelijk om mee te kunnen doen in de samenleving, in ons economisch bestel, om mee te komen in het onderwijs en op het werk. Hetzelfde geldt voor het kunnen vinden en selecteren van de juiste informatie op het juiste moment en die informatie op zijn waarde te kunnen beoordelen: mediawijsheid. Daaraan werkt de openbare bibliotheek.
Leesbevordering, media-educatie en het bestrijden van laaggeletterdheid onder volwassenen (een erkend aanzienlijk en stijgend probleem in de Nederlandse samenleving en economie) zijn kerntaken van de bibliotheek.
Bibliotheken worden voor een belangrijk deel bemand door betaalde gekwalificeerde medewerkers.

Bijstand
De gemeente Doetinchem heeft de uitvoering van de participatiewet aan Laborijn uitbesteed. De bejegening van mensen die een beroep moeten doen op bijstand laat nog steeds te wensen over. Mensen worden vanuit wantrouwen benaderd. De SP wil dat de consulenten naast de inwoners gaan staan en hen zo snel mogelijk helpen hun leven weer op de rit te krijgen met, indien nodig, eerst financiële ondersteuning en vervolgens ondersteuning bij het zoeken naar werk.
Een huiszoeking waarbij de ambtenaar optreedt als rechercheur mag alleen gedaan worden als er sprake is van verdenking van fraude. Voor de persoon in kwestie moet altijd duidelijk zijn wat de status van het huisbezoek is.
De participatiewet geeft gemeenten de mogelijkheid om bijverdienen in de bijstand toe te staan. Doetinchem maakt hier onvoldoende gebruik van en de SP wil dat bijstandsgerechtigden maximaal moeten kunnen bijverdienen. Van bijstandsgerechtigden wordt verwacht dat zij werk zoeken, maar als dat deeltijdwerk is waardoor ze nog steeds deels afhankelijk blijven van de uitkering worden de inkomsten uit dit werk van de uitkering afgetrokken. Daarmee ontmoedig je mensen werk te zoeken, terwijl deeltijdwerk een opstap naar voltijdwerk kan zijn.
De SP wil dat er een verdringingstoets wordt gebruikt bij het plaatsen van mensen met een bijstandsuitkering. Met deze toets worden mensen met een bijstandsuitkering meer kansen geboden op een betaalde baan en worden werknemers in loondienst en zelfstandigen zonder personeel beschermd tegen oneerlijke concurrentie door onbetaalde of laagbetaalde krachten. Door het invoeren van een toets op verdringing, die moet worden uitgevoerd voordat de gemeente afspraken maakt met een instelling, bedrijf of andere organisatie over de inzet van mensen met een uitkering, wordt voorkomen dat deze werkzaamheden tot verdringing van betaalde arbeid leiden.
Dit betekent ook dat dit verplichtingen voor de uitkeringsgerechtigden met zich meebrengt. Als de gemeente voor werkgelegenheid in de vorm van algemeen geaccepteerde en passende arbeid zorgt die conform de cao-afspraken wordt beloond, dient de uitkeringsgerechtigde dit werk te accepteren.
De SP wil daarnaast:
• Vrijstellen van sollicitatieplicht als er geen zicht meer op werk is;
• Ruimte om voorwaarden te realiseren om aan het werk te kunnen (taal en cultuur van Nederland leren kennen bijv.);
• Gemeentelijk uitzendbureau opzetten;
• Stagemogelijkheden bij bedrijven;
• Betere bereikbaarheid van contactpersoon / consulent.
Vrijwilligerswerk kan helpen bij het vinden van een nieuwe baan, maar zoals het woord al zegt: het dient vrijwillig te gebeuren! Echt werk gebeurt alleen in echte banen met een fatsoenlijk loon. Vrijwilligerswerk mag hierbij geen betaalde arbeid verdringen.
Bij de aanpak van bijstandsfraude moet de nadruk op de grote zaken liggen in plaats van de kleine kruimels. Soms zijn de regels te ingewikkeld waardoor een foutje al direct als fraude wordt aangemerkt. Daarom is het van belang om mensen goed voor te lichten over bijvoorbeeld de kostdelersnorm.
 *Zie verder het standpunt onder werk

Bijstand en alleenstaande ouders
Alleenstaande ouders met kinderen in het basisonderwijs worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht voor een fulltime baan. Parttime werk dat gecombineerd kan worden met de opvoeding van de kinderen moet wel geaccepteerd worden.
Zolang er geen werk mogelijk is moet men een opleiding of een stage kunnen volgen die te combineren is met de opvoeding.
Wanneer, door omstandigheden, de opvoeding van oudere kinderen zo veel vraagt van de alleenstaande ouder dat dit niet te combineren is met fulltime werk, dan moet maatwerk toegepast worden. 

Bijstand en mantelzorg
Mantelzorgers worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht voor een fulltime baan. Parttime werk dat gecombineerd kan worden met de zorg voor een partner of familielid moet wel geaccepteerd worden.
Zolang er geen werk mogelijk is moet men een opleiding of een stage kunnen volgen die te combineren is met de mantelzorg.

Buurtcoach en Buurtplein
Door de inzet van buurtcoaches hoeft minder vaak (wel waar nodig) doorverwezen te worden naar 2e-lijnszorg. Een bijkomend voordeel is dat er zo min mogelijk hulpverleners over de vloer komen.
De SP ziet graag dat er extra geïnvesteerd wordt in Buurtplein en in de kwaliteit en beschikbaarheid van de buurtcoaches en dat zij tevens meer ruimte krijgen voor preventief werk. Voorkomen blijft immers beter dan genezen. We voorkomen dat mensen hun huis worden uitgezet vanwege betalingsachterstanden, psychische of sociale problemen. Er wordt vroegtijdig ingegrepen en adequate zorg geboden.
Sinds 2018 vallen ook de zorgconsulenten (voorheen WMO) onder Buurtplein.
De SP wil dat, net als bij mensen die bijstand aanvragen of in schulden zitten, het uitgangspunt is dat alle medewerkers binnen Buurtplein naast de inwoner gaan staan en niet er tegenover. 

Cameratoezicht 
De SP is niet direct voor cameratoezicht en zal altijd zorgvuldig afwegen of de investering in relatie staat tot een toename van veiligheid of vermindering van privacy.

Coffeeshops
De verkoop en teelt van softdrugs worden gelegaliseerd. Dat is de beste manier om overlast en criminaliteit tegen te gaan en de controle op de kwaliteit te verbeteren. De verkoop en teelt van softdrugs komt onder volledige controle van de gemeente. Verkooppunten van softdrugs mogen niet dichtbij scholen of andere jongerenontmoetingsplaatsen staan. De SP wil dat er weer snel een tweede coffeeshop beschikbaar komt, om straathandel en illegaliteit tegen te gaan.
We onderzoeken in welke vorm thuisteelt van medicinale wiet kan worden toegestaan. 

Collectieve ziektekostenverzekering
De SP wil een Nationaal ZorgFonds voor iedereen. Zolang dit niet geregeld is wil de SP dat de gemeentepolis (de collectieve ziektekostenverzekering) voor alle inwoners beschikbaar wordt. Hoe meer deelnemers, hoe beter de voorwaarden en hoe lager de prijs.

Cultuur
Cultuur en creativiteit is essentieel voor de ontwikkeling van iedereen en jongeren in het bijzonder. Kleinschalige cultuurprojecten versterken de saamhorigheid in buurten, dorpen en de stad, dus moet cultuur voor iedereen beschikbaar en betaalbaar zijn.
De voorgenomen samenwerking van Amphion, Gruitpoort en de Muziekschool is prima, maar de werkgelegenheid en de arbeidsvoorwaarden voor de huidige en de toekomstige werknemers moet behouden blijven. De bezuinigingen draaien we terug en waar nodig investeren we extra in cultuur.

Dagbesteding
De SP Doetinchem houdt de dagbesteding voor ouderen en mensen die niet mee kunnen doen in het arbeidsproces in stand, ook als daar minder geld van het Rijk voor komt. Iedereen verdient een goede dagbesteding, grip op zijn leven en kansen om zich te blijven ontwikkelen. De verantwoordelijkheid voor dagbesteding en begeleiding komt bij gemeenten terecht. Over de toekomst van de dagbesteding maken we ons zorgen want daar wordt de komende jaren, vanuit het Rijk, fors op bezuinigd.
Het verdwijnen van dagbesteding zou een ramp zijn voor onze maatschappij. En wat we afbreken krijgen we nooit meer terug. Mensen maken zich zorgen. Buurtcoaches hebben een hoofdrol bij het signaleren van vereenzaming, gebrek aan sociale contacten en structuur in het leven. De toegang tot dagbesteding moet laagdrempelig zijn. Indicatie tot deelname moet zoveel als mogelijk beperkt worden.

Daklozen - Housing First
Om iemand die dakloos is te helpen, moet je eerst in de basisbehoefte voorzien: een dak boven het hoofd. Dat klinkt logisch, maar dat was het in Nederland lange tijd niet. Daarom verliep de hulpverlening aan dak- en thuislozen vaak moeilijk. Housing First is een aanpak die werkt. In de regio Achterhoek is Doetinchem, als centrumgemeente, verantwoordelijk voor de hulpverlening aan dak- en thuislozen.
Volgens dit principe krijgen deze direct een bestaande zelfstandige woning aangeboden, zoveel mogelijk verspreid over de stad. Daarbij wordt maximaal ingezet op een goede begeleiding, die is gericht op participatie in de maatschappij en behoud van de “eigen woning”. Begeleiding kan op alle levensgebieden plaatsvinden en de persoon in kwestie krijgt in zijn eigen huis de hulp die hij nodig heeft.
Alleen in het uiterste geval wordt gekozen voor constructies zoals het Domushuis. In de tussentijd wordt de opvang van daklozen door Iriszorg verder verbeterd door bijvoorbeeld meer ruimte en privacy op de nachtopvang en meer capaciteit voor het personeel in verband met toenemende zwaarte van problematiek. Mensen die van de opvang gebruik maken worden, waar mogelijk, zo snel mogelijk begeleid naar eigen woonruimte. De gemeente pakt de regie om te zorgen dat mensen een inkomen en een dak boven hun hoofd krijgen. Niemand hoeft buiten te slapen en het aantal in de opvang wordt zo ver mogelijk terug gebracht met een zo kort mogelijke duur.

Digitale dienstverlening
Dat er steeds meer digitaal geregeld wordt is een feit. De SP wil echter wel dat we oog blijven houden voor mensen die (nog) niet beschikken over deze vaardigheden en hen tegemoet komen. Zo zijn wij bijvoorbeeld voor de herinvoering van het publiceren van vergunningsaanvragen. Informatie moet zo goed mogelijk toegankelijk zijn en bijvoorbeeld niet afgeschermd worden door het eerst moeten inloggen met Digid terwijl er nog niets aangevraagd wordt.

Dierenwelzijn
Juist in een agrarische omgeving is het belang van goede zorg voor mens en dier groot. De SP wil dat  boeren een fatsoenlijke boterham kunnen verdienen, maar niet ten koste van het welzijn van duizenden dieren, of met gezondheidsrisico’s voor de omwonenden.
In de Tweede Kamer strijdt de SP voor meer mogelijkheden voor provincies en gemeenten om in te grijpen als er sprake is van de komst van megastallen. Denk aan de risico’s van fijnstof voor kleine kinderen en mensen met longaandoeningen. Of aan uitbraken van zeer besmettelijke ziekten zoals vogelgriep en mond-en-klauwzeer zoals we dat in de afgelopen jaren al een aantal keren hebben gezien. In zulke gevallen lopen mensen risico’s en worden duizenden dieren (soms preventief) geslacht. Wij vinden dat een onwenselijke situatie.
De SP Doetinchem heeft vorig jaar dan ook tegen de komst van een mega kippenstal gestemd. Ook hier waren de risico’s, juist door de enorme omvang van het bedrijf, onacceptabel groot. 
Wij stimuleren de komst van kleinschalige, biologische bedrijven. Zodat zowel de betrokken mensen, boeren en omwonenden, als de dieren en het milieu beschermd zijn tegen de risico’s die grootschalige bio-industrie met zich meebrengt.
De SP wil dat er harder opgetreden wordt tegen dierenmishandeling. Hiervoor kan de kennis en indien nodig de capaciteit, bij de bestaande handhavers uitgebreid worden.
De SP wil dat mensen vanuit het Meedoenarrangement kosten voor een huisdier kunnen betalen, zodat men uit een sociaal isolement komt en dierenwelzijn niet onder druk komt te staan door een te krappe portemonnee.

Diversiteit 
Het gemeentelijk personeelsbestand dient een afspiegeling te zijn van de Doetinchemse bevolking. Waar de samenleving verkleurt, kan de gemeente het zichzelf niet permitteren een relatief witte organisatie te zijn. Daarom formuleert de gemeente een helder en haalbaar diversiteitsbeleid.

De “Boumans-norm”
We stellen paal en perk aan het graaien aan de top. Topambtenaren in dienst van de gemeente of bestuurders van door de gemeente gesubsidieerde instellingen verdienen niet meer dan de burgemeester (de “Boumans-norm”). En dit geldt ook voor extern ingehuurd personeel.

Drugs 
De verkoop en teelt van softdrugs worden gelegaliseerd. Dat is de beste manier om overlast en criminaliteit tegen te gaan en de controle op de kwaliteit te verbeteren. De verkoop en teelt van softdrugs komt onder volledige controle van de gemeente. Verkooppunten van softdrugs mogen niet dichtbij scholen of andere jongerenontmoetingsplaatsen staan.
We onderzoeken in welke vorm thuisteelt van medicinale wiet kan worden toegestaan.
Criminelen die woonhuizen gebruiken om te telen of verkopen worden, zodra mogelijk, hun huis uitgezet. Als er kinderen in het spel zijn moet hiervoor eerst een goede oplossing gezocht worden. Verkoop van harddrugs blijft strafbaar en moet bestreden worden.
In Nederland worden maximaal 5 planten per huishouden gedoogd. De SP is van mening dat verhuurders / woningbouw hier niet van afwijken.

Dubbelspoor
Na jaren actie voeren op initiatief van de SP wordt er nu eindelijk een begin gemaakt met de aanleg van dubbelspoor tussen Arnhem en Doetinchem. Dubbelspoor is belangrijk voor studenten en forenzen om goed en snel naar Arnhem en verder te komen. Dit is ook van belang om de vergrijzing en krimp in de Achterhoek tegen te gaan. De kosten hiervan komen grotendeels voor rekening van de Rijksoverheid en in tweede instantie de Provincie. De gemeente draagt hierin, waar mogelijk en indien nodig, bij door bijvoorbeeld grond beschikbaar te stellen voor uitbreiding van spoor en stations. Naast de noodzaak van dubbelspoor moet er ook druk uitgeoefend worden op Prorail om het aantal storingen verder terug te dringen en moeten bijvoorbeeld de incheckpaaltjes van Breng/Arriva vervangen worden door dezelfde kwaliteit als de NS. Ook moet het afgelopen zijn met het rijden door meerdere aanbieders op hetzelfde traject.

Duurzame energie
We zetten de komende jaren in op een energiezuinige en klimaatvriendelijke stad. Gemeentelijke gebouwen worden maximaal benut voor het opwekken van zonne-energie. Het energiegebruik van gemeentelijke gebouwen wordt snel teruggebracht.
De gemeente stimuleert en faciliteert bedrijven en particulieren bij het aanleggen van zonnepanelen, bevordert initiatieven voor het lokaal opwekken van duurzame energie en adviseert over energiebesparing en duurzame opwekking. Investeringen in duurzame energieprojecten door de gemeente moeten binnen een redelijke termijn terugverdiend worden.
De SP wil dat de gemeente Sité en particulieren met lage en middeninkomens stimuleert en faciliteert bij het aanleggen van zonnepanelen.
Windmolens zijn belangrijk in de verduurzaming van de energievoorziening. Ze verminderen onze afhankelijkheid van fossiele energiebronnen. Maar zonder draagvlak keert de publieke opinie zich tegen de windmolens. Bij de bouw van windmolens moeten de omwonenden in een vroeg stadium veel meer te zeggen krijgen. Ook moeten ze financieel kunnen meeprofiteren van de molens die in de omgeving worden geplaatst en compensatie krijgen voor de waardedaling van hun woningen.
We onderzoeken de mogelijkheid om lantaarnpalen met sensor te plaatsen en we stimuleren dat in openbare gebouwen en bedrijven ’s avonds en ’s nachts minder licht wordt gebruikt.

Fietsen
Zie infrastructuur.

Gasaansluiting afkoppelen
De Green Deal Aardgasvrije wijken is een breed gedragen akkoord van onder andere Rijksoverheid, provincies, tientallen gemeentes, energieleveranciers en milieugroepen. Doetichem doet hier nog niet aan mee. De SP wil dat ook Doetinchem zich hierbij aansluit. Deze Green Deal spreekt de intentie uit om 7 miljoen woningen in Nederland af te koppelen van het bestaande aardgasnet. Dat is hoognodig om de Parijse Klimaatdoelen te halen, daarnaast zullen de Groningers blij zijn als daar de aardgasboringen kunnen stoppen. De SP vindt dat we duurzaam beleid hand in hand moet laten gaan met sociaal beleid: als het aan ons ligt, komen die kosten dus zo veel mogelijk te liggen bij de samenleving als geheel en niet op de bordjes van individuele huurders of woningeigenaren.

Grondpolitiek
Doetinchem had de afgelopen jaren overambitieuze plannen voor bedrijventerreinen en kantoren waar niemand op zit te wachten. Dit komt omdat de politiek niet de regierol heeft genomen die we mogen verwachten maar op schoot zit bij projectontwikkelaars. De SP vindt dat de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen. Er moet zuinig worden omgesprongen met het groene buitengebied en nieuwe ontwikkelingen vinden binnen de bebouwde omgeving plaats. De vele braakliggende terreinen die er al zijn zetten we zo nuttig mogelijk in. Denk hierbij aan moestuinen, het plaatsen van zonnepanelen, woningen, speelgelegenheden en groen. Er komt geen vierkante meter kantoor meer bij. Wanneer nieuwbouw van kantoren toch onvermijdelijk is, worden elders in de stad kantoren omgebouwd tot bijvoorbeeld betaalbare woningen. Met een leegstandsregister dwingen we vastgoedeigenaren aan dergelijke initiatieven mee te werken en pakken we verloedering en leegstand aan. Gronden geven we in erfpacht uit zodat de gemeente zeggenschap en een stabiele bron van inkomsten garandeert. De grondprijs mag verlaagd worden, maar niet zover dat we daarmee ver onder de grondprijs van omliggende gemeenten komen. Ook hier willen we geen race-to-the-bottom. 

Handhaving
We hebben samen regels afgesproken dus dan moeten we die ook handhaven. Door de hoge werkdruk bij de politie is de daadwerkelijke pakkans vrij klein. Daarnaast wordt een flink deel van de overtredingen veroorzaakt door een relatief klein groepje veelplegers. Deze groep mag hard worden aangepakt, zodat de pijn ook daar komt te liggen waar het hoort.
Handhavers moeten in eerste instantie gastheren zijn en zij moeten inwoners en bezoekers van de (binnen)stad wijzen op onbewust verkeerd gedrag. Direct hoge boetes uitdelen, voor kleine overtredingen, maakt onze stad onaantrekkelijk. Natuurlijk moet huftergedrag aangepakt en beboet worden. Dit vraagt een hoge mate van inlevingsvermogen en maatwerk van handhaving.
Wijkagenten moeten meer zichtbaar zijn en makkelijk benaderbaar. 

Hondenbelasting
In de afgelopen raadsperiode is de hondenbelasting mede dankzij de SP drastisch verlaagd. De SP wil dat de hondenbelasting kostendekkend is. Hondeneigenaren zijn verplicht om hondenpoep op te ruimen en om die reden mogen honden, wat de SP betreft, overal uitgelaten worden met uitzondering van speelplekken van kinderen. Overlast door hondenpoep wordt streng aangepakt. Het toezicht op naleving van de regels wordt strenger.

Huishoudelijke zorg
Huishoudelijke zorg moet een maatwerkvoorziening zijn en toegankelijk en betaalbaar zijn. Indicaties moeten altijd vast worden gesteld bij een keukentafelgesprek waarbij objectief wordt gekeken hoeveel zorg er nodig is. Mensen moeten niet hoeven kiezen tussen een schoon huis en beleg op hun boterham.
Het is tijd dat de mensen die werkzaam zijn in de thuiszorg weten waar ze aan toe zijn met betrekking tot werkgeverschap en arbeidsvoorwaarden. Zij moeten fatsoenlijk betaald worden. De SP wil daarom een stichting huishoudelijke hulp gemeente Doetinchem oprichten. De huishoudelijke hulp blijft via de gemeente beschikbaar voor wie dit nodig heeft en wordt beter ingebed in de totale hulp- en dienstverlening in de wijk. Daarbij streven we naar zoveel mogelijk behoud van werkgelegenheid met behoud van de gangbare arbeidsvoorwaarden. Natuurlijk blijven hierbij de koppeltjes in stand. Hierdoor krijgen we veel meer zekerheid voor zowel de inwoners die hulp nodig hebben als de thuiszorg-medewerkers.

Hulpmiddelen
Hulpmiddelen bevorderen de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie en moeten daarom voldoende beschikbaar zijn en vergoed worden.
Wat ons betreft vindt er geen uitholling plaats van het pakket aan individuele woningaanpassingen, rolstoelen, aangepaste auto's en andere vervoers- en sportvoorzieningen. Hierbij gaan we uit van redelijke grenzen en waar mogelijk inkomensafhankelijkheid.
Er moet jaarlijks een persoonlijke evaluatie plaatsvinden of hulpmiddelen nog worden gebruikt en voldoen aan de actuele medische noodzakelijkheid m.u.v. chronische patienten. Uitgangspunt is dat mensen de beschikking hebben over de juiste hulpmiddelen passend bij hun specifieke situatie.
De SP is voor hergebruik van hulpmiddelen waarbij rekening gehouden wordt met maximale keuzevrijheid van leveranciers, hulpmiddelen en zorgaanbieders.

Huren
De gemeente neemt een voortrekkersrol om wonen, zorg en welzijn in de wijk te sturen. De huurexplosie moet stoppen. Dat kan als de gemeente met Sité afspreekt dat zij betaalbare huurwoningen niet sloopt en ook liever niet verkoopt. Verkoop van huurwoningen mag alleen wanneer er meer sociale huurwoningen voor terug gebouwd worden. Bij nieuwe bouwplannen moeten voldoende sociale huurwoningen gerealiseerd worden. Bij renovatie en groot onderhoud moeten bewoners altijd correct geïnformeerd worden en betrokken worden bij het proces.
Er moeten meer betaalbare woningen worden gebouwd vooral voor jongeren en dan vooral de jongeren onder 23 jaar, omdat zij een veel lagere huur moeten hebben om voor huursubsidie in aanmerking te komen.

Infrastructuur
De gemeente heeft de afgelopen jaren veel in infrastructuur geïnvesteerd. Tegelijkertijd is er bezuinigd op cultuur, sociale voorzieningen en zorg. Wij willen minder investeren in nieuwe wegen en andere infrastructuur. Wij zetten in op een betere verdeling van verkeersstromen over bestaande wegen.
Fietsen is gezond, snel en makkelijk in de stad en dat willen we daarom stimuleren. Bijvoorbeeld door het fietspadennetwerk te verbeteren en door fietsers voorrang te geven bij meer verkeerslichten. Er komen voldoende gratis bewaakte fietsenstallingen in en rondom het centrum.
Voet- en fietspaden en de wegen in de wijken moeten goed onderhouden worden zodat voetgangers en fietsers hier zonder gevaar gebruik van kunnen maken. We moeten kinderen stimuleren om deel te nemen aan het verkeer lopend of per fiets. De gemeente moet op haar beurt zorgen voor veilige verkeersstromen, met name rondom scholen.
Wij zijn tegen het verbreden van de Europaweg. De aanleg van een tunnel onder het spoor is niet noodzakelijk. Opnieuw tientallen miljoenen investeren om enkele minuten eerder in de stad te vinden wij onverantwoord wanneer deze middelen ook ingezet kunnen worden voor verbetering van de fiets- en wandelinfrastructuur en om bezuinigingen op sociale voorzieningen en cultuur op te vangen. De SP kiest voor mensen en niet voor stenen.

ICT
Bij ingewikkelde ICT-projecten zijn aanbestedingen vaak een verkeerd middel om een goede partner te vinden. De gemeente doet er goed aan om in open overleg met het bedrijfsleven te werken aan goede ICT-oplossingen, die technisch kloppen en binnen het budget blijven. Mensen op de werkvloer worden meer betrokken bij het ontwikkelen van ICT-toepassingen.
De gemeentelijke ICT-voorzieningen worden niet geprivatiseerd en de ICT-kennis binnen de gemeente moet versterkt worden. 

Innovatie & creativiteit
Creativiteit is de sleutel tot innovatie en tot bevordering van de economie. Door creatieve mensen de ruimte en mogelijkheden te geven om hun ideeën te ontwikkelen in samenwerking met bijvoorbeeld de maakindustrie stimuleren we productontwikkeling.
Ruimte bieden kan bijvoorbeeld door leegstaande panden beschikbaar te stellen. Er ontstaat hierdoor een aantrekkingskracht voor creatieve ondernemers. Er is geld vanuit de provincie beschikbaar om hiervoor een concreet plan te ontwikkelen.

Integratie en inburgering
Veel mensen met een migratie-achtergrond hebben op eigen kracht een plaats in de samenleving verworven, maar nog te veel mensen blijven aan de kant staan.
Veel migrantenkinderen hebben een achterstand, bijvoorbeeld omdat de ouders onvoldoende zijn ingeburgerd. Om een kans te hebben, moet men de taal spreken en de gewoonten van het land kennen. Het hoofdmotto van de SP is: ‘Niet apart, maar samen’. Samen wonen in gemengde wijken, samen naar school op gemengde scholen en samen werken en bouwen aan een gemeenschappelijke toekomst.
De SP hecht veel waarde aan inburgering. We moeten voorkomen dat ook in Doetinchem “zwarte en witte” scholen gaan ontstaan, dus streven we naar gemengde scholen waar dat mogelijk is. Door middel van niet-vrijblijvende afspraken tussen de gemeente en scholen, willen we de segregatie in het basisonderwijs afremmen. 

Jeugdzorg
De SP wil dat de zorg voor jeugd, net als de andere zorgterreinen, zoveel mogelijk vanuit de buurt georganiseerd wordt. Door o.a. vroegtijdige signalering en preventie voorkom je dat jongeren verder in de problemen komen. Ieder kind heeft recht op gelijke kansen voor de toekomst. Criminaliseren van jongeren werkt averechts.
Als het budget vanuit het rijk onvoldoende is, zal het door de gemeente aangevuld moeten worden. Wachtlijsten moeten voorkomen worden.

Jongerenraad
De SP wil dat jongeren meer betrokken worden bij de beslissingen van de gemeentepolitiek in Doetinchem. Daarvoor zou bijvoorbeeld de jongerenraad nieuw leven ingeblazen kunnen worden. Vorm en inhoud natuurlijk mede door de jongeren zelf bepaald.

Koopzondagen
De wet staat toe dat winkels iedere dag open zijn en de gemeente moet bepalen wanneer dat is.
Dankzij de SP is het aantal koopzondagen beperkt gebleven. De SP wil het aantal koopzondagen beperkt houden omdat het voor werknemers en kleine zelfstandigen belangrijk is dat er een gezamenlijke dag is waarop de winkels in meerderheid gesloten zijn. Extra koopzondagen bevoordelen het grootwinkelbedrijf ten opzichte van kleine middenstanders. Voor de kleine middenstand leiden extra koopzondagen nauwelijks tot meer omzet, maar winkeliers moeten wel vaker in hun winkel staan om hetzelfde te verdienen. Uitbreiding van koopzondagen gaat dan ook ten koste van het MKB.
Daarnaast zien veel werknemers zich gedwongen om op zondag te werken. Uit onderzoek van de vakbond blijkt dat velen dat tegen hun zin doen. Ook is het belangrijk dat er een gemeenschappelijke dag is waarop verenigingsactiviteiten georganiseerd kunnen worden en mensen activiteiten kunnen ondernemen met familie en vrienden. De SP vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen daar aan mee kunnen doen. In Nederland is de meest aangewezen dag hiervoor de zondag omdat dit een dag is waarop de meeste mensen vrij zijn, overheidsdiensten veelal gesloten zijn en ook scholen en universiteiten dicht zijn.
Uit onderzoek (door SP en SGP/CU) is gebleken dat in Doetinchem veel kleine ondernemers waarde hechten aan voldoende rust.
https://doetinchem.sp.nl/dossier/winkels-open-op-zondag

Kwetsbare jongeren
De SP wil voldoende betaalbare jongerenhuisvesting.
Niet elke jongere die de jeugdzorg of jeugddetentie verlaat, heeft familie bij wie hij kan wonen. Als gemeente zorgen wij dat de ondersteuning die voortkomt uit de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet op elkaar aansluit. Daarbij staat een goede overgang 18-/ 18+ voorop, zodat jongeren hier geen hinder van ondervinden.
Als gemeente faciliteren wij onafhankelijke cliëntondersteuning door ervaringsdeskundigen of jeugd-straatadvocaten. Zodat jongeren weten wat hun rechten zijn.
Jongeren die geen ouders hebben om bij te wonen, hebben een eigen inkomen nodig om de huur te betalen en om van te leven. Van het minimumjeugdloon of een bijstandsuitkering kan een 18-jarige niet rondkomen.
Het voorkomen van schulden en het halen van een diploma staat bij ons voor jongeren voorop. Zo voorkomen we dat jongeren in een kwetsbare positie hun opleiding niet afmaken, geen baan vinden of zelfs dakloos en onverzekerd raken.
Als gemeente garanderen wij toegang tot bureau financiële ondersteuning voor elke jongere. Wij stimuleren alternatieve oplossingen om jongeren met schulden te helpen, bijvoorbeeld een schuldrustperiode, een minnelijke regeling of begeleiding naar school of werk, of het overnemen van schulden, waarbij jongeren (gedeeltelijk) terugbetalen met maatschappelijke dienstverlening.
Als gemeente voeren we de aanpak jeugdwerkloosheid uit en kopen we voldoende opleidingsplaatsen en stageplekken in. Ook voor jongeren die dakloos zijn of dat dreigen te worden.

Lobby
Hoe zorgen we ervoor dat de invloed van mensen en organisaties van buiten af op raad en bestuur eerlijk, inzichtelijk en transparant is.
Maak de agenda’s van burgemeester en wethouders openbaar.
Zorg voor een ‘lobbyparagraaf’ bij alle belangrijke besluiten van het college. Hieruit moet duidelijk worden hoe belangen zijn gewogen: met welke belangengroepen heeft de wethouder contact gehad bij wijze van consultatie?
Websites van gemeenten moeten écht toegankelijk zijn voor burgers. Laat hen niet eindeloos doorklikken voordat ze bij stukken komen die in de raad worden behandeld. Zorg dat inspraakmomenten- en procedures direct te vinden zijn. Experimenteer met laagdrempelige inspraakprocedures. Geef inwoners bijvoorbeeld de gelegenheid om via een teleconference verbinding de gemeenteraad toe te spreken.
Zet de ‘gemeentelijke staatsalmanak’ online.
Maak voor iedereen inzichtelijk welke gemeentelijke afdeling waarover gaat. Maak rechtstreekse zakelijke contactgegevens van de behandelend ambtenaren en contactpersonen openbaar.

Lokale lasten
We verlagen de afvalstoffenheffing geleidelijk en brengen de kosten onder in de OZB voor woningen en bedrijven. Daardoor betaalt het grootste deel van de inwoners minder belasting. Alle huurders en woningeigenaren met een woning tot ongeveer de gemiddelde huizenprijs  zijn goedkoper uit, villabewoners betalen meer. Kleine ondernemers krijgen een steuntje in de rug door de OZB voor huurders van bedrijfspanden te verlagen. Deze lasten verschuiven we naar de vermogende verhuurders van vastgoed die nu nog vaak veel te hoge huren vragen. De komende vier jaar verhogen we de OZB niet. Alleen de jaarlijkse kostenstijging wordt doorberekend. De SP vindt dat met het maken van de juiste keuzes het niet nodig is om de lokale lasten te verhogen om de sociale voorzieningen in stand te houden..

Mantelzorg en wonen
Voor mantelzorgers en mantelzorgontvangers moet het makkelijker gemaakt worden om dicht bij elkaar te wonen, bijvoorbeeld door het splitsen van een woning of het plaatsen van een mantelzorgunit.

Meedoenarrangement
Niemand mag door armoede sociaal uitgesloten worden. In Doetinchem is daarom het Meedoenarrangement. Met dit arrangement kunnen mensen met lage inkomens toch meedoen aan sport, cultuur en andere sociale activiteiten. De SP wil dat deze mogelijkheden ook beschikbaar zijn voor mensen die niet direct in de huidige doelgroep vallen, maar door omstandigheden net zo weinig of minder te besteden hebben. Denk hierbij aan mensen die door omstandigheden zulke hoge vaste lasten hebben dat ze maar net rond kunnen komen. Er moet dus veel meer maatwerk komen, zodat het Meedoenarrangement voor een grotere groep mensen beschikbaar is. Denk bij maatwerk ook aan de mogelijkheid voor een minder mobiel persoon tot het houden van een huisdier zodat men uit een sociaal isolement komt.
Daarnaast vind de SP dat de huidige doelgroep verruimd moet worden naar 130% van de bijstandsnorm. 

Megastallen
We willen geen megastallen. Boeren voelen zich nu door banken en overheid gedwongen tot schaalvergroting. Megastallen worden in verband gebracht met een toenemend gevaar voor de volksgezondheid. We moeten respectvol omgaan met alles wat leeft.
De Achterhoek is mooi en dat willen we zo houden. De SP zet in op een groene Achterhoek, gericht op duurzame landbouw en veeteelt. We nemen afscheid van intensieve landbouw en veeteelt en zetten in op kleinschalige landbouw en veeteelt.

Natuurbehoud en groenonderhoud
Natuur is belangrijk voor het welbevinden van mensen. Groen in en om de stad is cruciaal voor de leefbaarheid. Bestaand groen moet zoveel mogelijk behouden blijven en toegankelijk worden. De bezuiniging op het groenonderhoud heeft ervoor gezorgd dat steeds meer groen in de stad er onverzorgd bij ligt. Er moet dus meer meer geld naar groenonderhoud zodat de stad zijn aantrekkelijke groene uitstraling terug krijgt.

Parkeertarieven en vergunningen
Doetinchem moet goed bereikbaarheid zijn voor mensen met een auto. Voldoende parkeerplaatsen zijn van groot belang voor de bezoekers en ondernemers van het centrum. In ons omringende gemeenten zijn de parkeertarieven lager of zelfs helemaal gratis. Onderzoek wijst uit dat steeds minder mensen van buiten Doetinchem onze stad bezoeken. Wat de SP betreft moeten de parkeertarieven in het centrum omlaag en komen er meer blauwe parkeerzone’s in de randen van het centrum waar nu nog betaald moet worden. Daar kan maximaal 2 uur gratis geparkeerd worden met een parkeerschijf.

De parkeerdagkaart moet, ongeacht waar je hem aanschaft, in de hele zone gebruikt kunnen worden en daar mag niet voor bekeurd worden. Er moet duidelijkheid komen, ook met betrekking tot de parkeerapp. Parkeren moet eenvoudig en goedkoop zijn.

Openbaar vervoer
Bussen rijden nu overdag vaak leeg door de gemeente. Het is zonde dat er zo weinig gebruik van wordt gemaakt. Daarom wil de SP dat 65+ plussers en mensen die moelijk ter been zijn buiten de spits vrij kunnen reizen met de  65+ bus door de gemeente. Dat sluit aan bij het vrij reizen met het streekvervoer-plan van SP Gelderland. Kleinkinderen tot 12 jaar mogen gratis met hun grootouders meereizen. Hiermee voorkomen we dat mensen noodgedwongen (eenzaam) thuiszitten en zorgen we bovendien voor meer winkelend publiek. De kosten zijn al gemaakt, hij rijdt toch, dus dan kun je er maar beter inzitten.

Personeelsbeleid gD
Bij alle projecten waar de gemeente in investeert maken we met aannemers harde afspraken dat zij (en eventuele onderaannemers) zich aan de geldende CAO houden en dat ZZP'ers minimaal worden betaald op Cao-niveau. Wij geven niet langer ruimte aan oneerlijke concurrentie en uitbuiting van onderbetaalde werkkrachten, veelal uit armere Europese regio's. Voor misbruik wordt een meldpunt ingesteld.
We zetten in op duurzame arbeidsrelaties binnen de gemeente en scholing van ambtenaren. We zorgen ervoor dat het aantal ingehuurde externen niet meer is dan 10% van de totale loonkosten; de Roemernorm. Daarnaast streven we naar zo min mogelijk bungelbanen en zo veel mogelijk vaste contracten.
Doetinchem kan het prima aan met 4 voltijd wethouders. Meer mag, maar dan gebaseerd op de loonkosten van 4 fte.

Samen leven
"In een samenleving woon, leer en werk je met elkaar, niet langs elkaar."
Doelgroepen zoals statushouders, voormalig dak- en thuislozen en zorgbehoevenden zijn verspreid en kleinschalig opgevangen. Dat is van belang want alleen wanneer mensen met verschillende achtergronden elkaar tegenkomen op straat, op school of op het werk kan je spreken van 'samen leven'.
Met Sité worden bindende afspraken gemaakt om de verdere tweedeling in buurten tegen te gaan.
Het systeem van loten moet verder verfijnd worden zodat er meer sturing mogelijk is in de toekenning van huizen.

Sport
De SP wil dat de gemeente investeert in breedtesport. Sporten is niet alleen gezond voor je lichaam maar ook voor je geest. De SP wil investeren in sportverenigingen. Het verenigingsleven is een verbindende factor in de dorpen en wijken.
De SP wil geen geld investeren in topsport, maar de beschikbare middelen reserveren voor breedtesport zodat iedereen die dat wil aan sport kan doen. De kosten van de accommodaties voor de verenigingen moeten betaalbaar blijven. Voorkomen moet worden dat verhoging van contributie leidt tot vermindering van het aantal leden.

Toegankelijkheid
Er moet veel verbeterd worden op het gebied van toegankelijkheid. Denk hierbij aan kleine dingen zoals het verlengen van de tijd dat een verkeerslicht op groen staat of voldoende toiletten voor mensen met een handicap. Ondernemers moeten beloond worden als ze toegankelijkheid bevorderen.
Ook informatie moet zo goed mogelijk toegankelijk zijn en bijvoorbeeld niet afgeschermd worden door het eerst moeten inloggen met Digid terwijl er nog niets aangevraagd wordt.
Door een goede en structurele voorlichting aan jongeren willen wij dat zij bewust gemaakt worden over hoe het is om een beperking te hebben.

Raadsvergoeding
SP-raadsleden dragen hun raadsvergoeding vrijwillig af aan de partij, zodat hiermee landelijke en lokale activiteiten betaald kunnen worden. Daar tegenover staat een vaste vergoeding voor onkosten, omdat ook SP-raadsleden er geen geld bij hoeven te leggen.
In tijden van bezuinigingen past het niet dat de raadsvergoeding zo hoog is. De SP is voorstander van het verlagen van de raadsvergoeding tot het wettelijk toegestane minimum.

Referendum
De SP wil dat in geval van een herindeling of andere zeer ingrijpende plannen een referendum wordt gehouden waarbij de raad zich vooraf conformeert aan de uitslag.

Re-integratie
Zie werk.

Roken
Roken in de buurt van kinderen moet verboden worden, of anders sterk ontmoedigt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan speeltuinen en sportvelden.

Schoolzwemmen
Schoolzwemmen moet op iedere school terugkomen en ook zwemlessen moeten voor iedereen betaalbaar zijn. De tarieven gaan daarom niet omhoog. Doetinchem heeft veel water binnen haar grenzen en het is alleen al daarom van groot belang dat iedereen leert zwemmen.

Schuldhulp
Er zijn al goede stappen gezet door bureau financiële ondersteuning. Dit bureau biedt nu ook bewindvoering aan. De SP wil dit zo ver mogelijk doorvoeren en zorgen dat externe bewindvoering niet meer nodig of mogelijk is. Totdat bewindvoering volledig bij de gemeente is ondergebracht maken we een witte en zwarte lijst van bewindvoerders, zodat mensen weten op welke bewindvoerders ze kunnen vertrouwen.
Het is al beleid om mensen met schulden zo vroeg mogelijk te vinden, ook dat moet verder geïntensiveerd worden, door het aantal vindplaatsen te vergroten en door de communicatie te verbreden en intensiveren.
Bij beleidswijzigingen wordt getoetst welk effect dit heeft voor mensen in een kwetsbare financiële positie. Beleid dat leidt tot verslechtering van deze groep wordt niet doorgevoerd en waar mogelijk teruggedraaid.

Slingeland ziekenhuis
Het ziekenhuis heeft aangegeven te willen verhuizen. Dat is wat de SP betreft is de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis zelf. De SP is blij met een belangrijke voorziening als een ziekenhuis in de directe omgeving. Het Slingeland ziekenhuis is een grote werkgever en we zijn blij met goede zorg dichtbij huis. Wij willen geen gemeenschapsgeld uittrekken voor deze verplaatsing.
Rond de verhuizing is een probleem ontstaan. De gemeente heeft vanaf het begin te veel de oren laten hangen naar de wensen van de ziekenhuisdirectie. De SP ziet het ziekenhuis het liefst dicht bij het openbaar vervoer, dus bij voorkeur bij station Doetinchem. Een goed alternatief hiervoor is het A18 bedrijven terrein. Want de SP wil geen groen buiten de bebouwde kom opofferen.
Wat de SP betreft de wordt het oude ziekenhuis niet afgebroken, maar krijgt het een duurzaam tweede leven.

Vrijwilligers
Vrijwillige inzet is van onschatbare waarde. 1 op de 3 inwoners zet zich vrijwillig in, bij een organisatie, op de school van de kinderen, bij een sportvereniging, noem maar op.
Onze samenleving is ook steeds meer ingesteld op de inzet van vrijwilligers, vooral gericht op zorgtaken. De SP heeft waardering voor de inzet van al deze mensen en blijft tegelijkertijd waken dat vrijwillige inzet geen toverwoord is voor bezuinigingen. Het werk dat een vrijwilliger doet moet leuk blijven en vooral vrijwillig!
Vooral bij zorgtaken en bij mantelzorg zien we dat het werk voor vrijwilligers steeds zwaarder wordt. Waar zorg nodig is, moeten mensen zorg krijgen! Daar waar vrijwilligers de situatie kunnen verlichten of ondersteunen, juichen wij dit toe. Maar daar waar het te veel vraagt van de vrijwilliger moeten we oppassen. In een samenleving waar de meeste mensen als tweeverdieners de kost moeten verdienen en waar we steeds drukker zijn, is er gewoonweg minder tijd voor vrijwilligerswerk. Om dan te verwachten dat 'vrijwilligers het wel oplossen', bijvoorbeeld in de zorg, is niet realistisch.
Vrijwilligerswerk kan daarnaast een opstap zijn naar betaald werk. Ook hier dient er sprake te zijn van vrijwilligerswerk en niet van welke vorm van dwang dan ook. Via een verdringingstoets is na te gaan of de werkzaamheden die iemand gaat verrichten daadwerkelijk vrijwilligerswerk is. Echt werk gebeurt namelijk in echte baan, tegen een fatsoenlijk salaris.
Vanaf 1 april 2017 geldt ook in Doetinchem voor mensen die een uitkering hebben op grond van de Participatiewet (bijstand), IOAW of IOAZ een gunstiger vrijlatingsregeling als zij een vergoeding krijgen voor vrijwilligerswerk. Vanaf die datum wordt voor alle uitkeringsgerechtigden het zelfde maximale bedrag vrijgelaten, namelijk maximaal € 150 per maand tot maximaal € 1.500 per jaar. Ook mensen die niet vanuit de participatiewet vrijwilligerswerk doen mogen een maximale vergoeding van € 150,- per maand en € 1.500,- per jaar krijgen. 

Vuurwerk
De SP is niet voor een algeheel vuurwerkverbod. Tegen illegaal vuurwerk zijn we uiteraard wel. De gemeente moet alle ruimte krijgen om vuurwerkvrije zones in te stellen. Vuurwerkshows in de stad en de dorpen kunnen bijdragen aan een saamhorigheidsgevoel, als een hele wijk of dorp uitloopt om naar het vuurwerk te kijken. De gemeente gaat niet over een verbod op (bepaalde typen) vuurwerk, dat is aan de landelijke politiek.

Werk
Laborijn heeft op dit moment de meeste ervaring bij het re-integreren van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wat de SP betreft wordt dit ook alleen door Laborijn gedaan en houden we commerciële re-integratiebureaus buiten de deur. De SP wil dat de consulenten volledig naast de inwoners gaan staan (dus niet tegenover hen) en hen zo snel mogelijk helpen hun leven weer op de rit te krijgen met ondersteuning naar werk. Een echte coach dus, die mensen op weg helpt, kennis heeft van het dossier van de cliënt, stimuleert en naar een passende, relevante werkplek begeleidt.
Uitkeringsgerechtigden mogen hun eigen re-integratietraject indienen. Immers, hoe gemotiveerder om snel aan het werk te komen, hoe groter de kans op succes. Hierbij wordt passende begeleiding door de gemeente geboden. Zelfhulporganisaties van werkzoekenden krijgen ondersteuning van de gemeente.
Iedereen die vanuit de bijstand aan het werk gaat krijgt vanaf dag 1 minimaal het minimumloon betaald. Bedrijven die gebruik maken van mensen die vanuit de bijstand komen kunnen financieel gecompenseerd worden, maar bieden de mensen direct een contract aan met een salaris conform de CAO in de het betreffende bedrijf of in ieder geval minimumloon als er geen CAO van toepassing is.
Naast detachering gaat Laborijn ook een uitzendbureau beginnen, van waaruit mensen uit de bijstand bij bedrijven geplaatst worden. Het uitzendbureau kan de bedrijven ontzorgen en de bedrijven kunnen mensen eerst als uitzendkracht inhuren, voordat ze hen zelf in dienst nemen, wat het streven is. In tegenstelling tot gewone uitzendbureaus is er geen beding, waardoor bedrijven op ieder moment een medewerker zelf in dienst kunnen nemen zonder een boete.

Winkelen
Het centrum van Doetinchem heeft het moeilijk. Grote bedrijven zoals V&D zijn gesloten. Er vindt een verschuiving plaats van de randen van centrum naar de kern. De Hamburgerstraat, de Catherinastraat en het Simonsplein blijven het relatief goed doen. Dat gaat en koste van de Boliestraat en bijvoorbeeld de Veentjes. De SP vindt wel dat er veel minder geld uitgetrokken hoeft te worden voor stimulering van de binnenstad. Nu is dat 1 miljoen per jaar en de SP wil dat halveren. Binnen dat budget kunnen de plannen aan de Oude IJssel prima gerealiseerd worden. Er worden geen uitgaven gedaan aan belachelijke slagzinnen als LKKR of Doetinchemmen.
• De gemeente moet er op gericht zijn om de aantrekkelijkheid verder te vergroten.
• Parkeren moet eenvoudig zijn en niet duur.
• Het centrum moet beter bereikbaar zijn vanaf het OV-station.
• De reclameheffing moet zo min mogelijk aan overheadkosten besteed worden en zoveel mogelijk aan evenementen en publieksacties.
• Daarnaast moet de reclameheffing op basis van WOZ waarde of verkoopvloeroppervlakte geheven worden.

Zorg
Ziekte is geen vrijwillige keuze, maar iets wat je overkomt. Het kabinet Rutte snijdt fors in o.a. de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. De SP kiest voor goede zorg voor degenen die dat nodig hebben, of dat nou jeugdzorg, zorg voor kwetsbare groepen, zorg voor ouderen of zorg voor mensen met een arbeidshandicap betreft.
Als het budget vanuit het rijk niet toereikend is zal de gemeente dit aan moeten vullen. Daarvoor moeten keuzes gemaakt worden. De SP kiest voor mensen, niet voor stenen.

U bent hier