h

SP fractie stelt vragen over zonnepanelen op A18 terrein.

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

6 oktober 2011

SP fractie stelt vragen over zonnepanelen op A18 terrein.

De SP heeft vragen gesteld naar aanleiding van het artikel in de Gelderlander van 19 september 2011 “Deel bedrijvenpark A18 zonne-panelen”. Hieronder staan de antwoorden zoals gegegeven door de gemeente Doetinchem. De gemeente wil inzetten op zonne-energie.
 

1) Het bedrijventerrein A18 is opgesplitst in een Noordelijk en Zuidelijk deel. Waar ligt de grens? A: Globaal ligt de grens op de Kenmadeweg, zie afbeelding. Het zuidelijk deel omvat circa 66% van het totale gebied.

A18

2) Hoe groot (in ha. gemeten) zijn de delen afzonderlijk? A: Bruto is het bedrijventerrein 85,5 ha groot. Netto is dit 69 ha uitgeefbaar terrein. Het zuidelijk deel betreft 45 ha uitgeefbaar terrein; het noordelijk deel betreft 24 ha uitgeefbaar terrein.

3) Hoeveel ha. is van het Noordelijk en hoeveel ha. van het Zuidelijk deel aangekocht? A: Bruto is het bedrijventerrein 85,5 ha groot. In het zuidelijke deel is 44,1 ha aangekocht; in het noordelijke deel is 16,4 ha aangekocht.
Zie tabel:

  Noord Zuid Totaal
gerealiseerd
01-01-2011
164.300 408.175 572.475
gerealiseerd
in 2011 (t/m
sept 2011
- 33.140 33.140
totaal
gerealiseerd t/m
sept 2011
164.300 441.315 605.615
nog te
realiseren vanaf
sept 2011
99.016 150.684 249.700
totaal 263.316 591.999 855.315

Verwervingen A 18 bedrijvenpark (opp in m2)

4) Welk bedrag is benodigd om de (resterende) grond van het Noordelijk deel te verwerven? A: Actueel is geraamd dat met het verwerven van de resterende percelen in het noordelijk deel circa € 4,1 miljoen is gemoeid.

Vlinder

5) Hoeveel ha. van de bestaande bedrijventerreinen in de gemeente Doetinchem ligt momenteel braak? A: Van de gemeentelijke gronden ligt op dit moment niets braak. Wel is er op Wijnbergen nog 1 kavel te koop. De overige percelen waar nu geen (zichtbare) activiteiten op plaats vinden betreffen allen particuliere kavels.

6) Hoeveel ha. van de bestaande bedrijventerreinen in de gemeente Doetinchem is bebouwd en staat op dit moment meer dan 2 jaar achtereen te koop dan wel te huur? A: Omdat dit gegevens uit de particuliere markt betreft en deze niet geheel transparant is, zijn hierover binnen de projectorganisatie van het A18 Bedrijvenpark geen actuele cijfers voorhanden. Ook Funda biedt hierover geen uitsluitsel.

7) Is de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM) een volledig particuliere onderneming? A: De lijn om in te zetten is dat AGEM als een BV /Holding (AGEM Holding BV) wordt neergezet met daaronder vier werkmaatschappijen:
- AGEM BV ontwikkelingsmaatschappij
- AGEM (Lokaal) energiebedrijf
- AGEM energiebesparingsadvies
- AGEM lobby en facilities
Nadere invulling van de AGEM op organisatorisch-juridisch vlak wordt momenteel onderzocht.

8) Wethouder Kroon spreekt van „bedrijventerrein in vullen met zonnepanelen die energie leveren aan AGEM‟. Gaat de gemeente Doetinchem een bedrijf opzetten dat zonnepanelen exploiteert? A: Uitgangspunt bij AGEM is dat overheden niet op de stoel van het bedrijfsleven gaan zitten en vice versa. Het bedrijfsleven zal dus de opwekking van groene energie voor zijn rekening nemen. De overheid faciliteert dit door bijvoorbeeld het aanbieden van (niet-) strategische gronden. De AGEM (Energiebedrijf) slaat vervolgens de brug tussen vraag en aanbod: afnemer van de opgewekte groene energie en in het verlengde hiervan leverancier van groene energie aan Achterhoekers. Bovenstaande gedachten en uitgangspunten worden op dit moment uitgewerkt.

U bent hier