h

Extraatje voor minima

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

2 november 2014

Extraatje voor minima

De Rijksoverheid is enige tijd geleden begonnen met het geven van informatie over een extraatje dat mensen met een laag inkomen kunnen krijgen. Omdat op de website van de gemeente Doetinchem en bij het loket hier geen informatie over bekend was heeft de SP vragen gesteld. Uit de beantwoording blijkt dat de mensen die bij de gemeente in beeld zijn en in aanmerking komen voor dit extraatje dit vanzelf zullen ontvangen. Anderen kunnen zelf een aanvraag indienen. Je kunt bij www.laaginkomen.nl nagaan of je in aanmerking komt.

1. Hoe gaat de gemeente Doetinchem hier invulling aan geven?
De gemeente Doetichem zal de tegemoetkoming voor mensen bekend bij het Werk en inkomen (Wwb, Ioaw en Ioaz) ambtshalve afhandelen. Mensen hoeven hier geen aanvraag voor in te dienen.
De groep mensen bekend bij het Zorgplein (via de Meedoenregeling, kwijtschelding gemeentebelastingen en de bijzondere bijstand) zullen ook ambtshalve toegekend worden. Van deze mensen is immers ook bekend dat ze een inkomen hebben tot 110% van het sociale minimum.
De mensen die wij niet kennen via het Zorgplein of het Werkplein, maar op basis van hun inkomen wel in aanmerking kunnen komen voor de koopkrachttegemoetkoming, kunnen een daartoe bestemd aanvraagformulier invullen om een aanvraag te doen. Deze aanvraag moet vergezeld gaan van een loonstrook over de maand september 2014 (peildatum). Dit aanvraagformulier is af te halen op het Werkplein aan de balie of te downloaden via de website werkpleindoetinchem.nl.
Op deze manier is de uitvoering van de Regeling zo lean mogelijk, en komt het door het Rijk toegekende budget zoveel mogelijk daar terecht waar de regeling voor in het leven is geroepen.

2. Op welke wijze gaat de gemeente Doetinchem dit communiceren met de doelgroep?
De afdeling werk en inkomen heeft in een eerdere Nieuwsbrief (aan het gehele klantenbestand van werk en inkomen) naar aanleiding van Prinsjesdag bekend gemaakt dat het extraatje voor de minima eraan zat te komen. Nu het zover is (het Besluit eenmalige koopkrachttegemoetkoming lage inkomens is op 18 oktober van kracht geworden) is de regeling bekend gemaakt op de website werkpleindoetinchem.nl en op de homepage van de gemeente Doetinchem. Daarnaast heeft het Ministerie van SZW landelijk een stevige campagne gevoerd over dit onderwerp.
Op de gemeentepagina van Stad Doetinchem.nl zal komende editie uitgebreid aandacht aan dit onderwerp worden besteed.
Als extra ‘tool’ is op de site werkpleindoetinchem.nl een link opgenomen waarmee mensen zelf kunnen berekenen of ze op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor de koopkrachttegemoetkoming of niet.

3. Wanneer kunnen de mensen die hiervoor in aanmerking komen deze tegemoetkoming verwachten? Mensen die bekend zijn vanuit werk en inkomen kunnen in november 2014 de tegemoetkoming op hun rekening bijgeschreven zien. Daarna zullen de mensen die bekend zijn bij het Zorgplein de uitbetaling van de Koopkrachttegemoetkoming bijgeschreven krijgen.
Aangezien de uiterste inleverdatum voor een aanvraag van Doetinchemmers met een inkomen tot 100% van het sociaal minimum gesteld is op 30 november, kan deze groep mensen de tegemoetkoming voor het einde van het jaar verwachten.

U bent hier