h

algemene beschouwingen

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

10 november 2014

algemene beschouwingen

Op donderdag 6 november was de begrotingsbehadeling in de gemeenteraad aan de orde. Naar aanleiding van een bericht in de krant dat er nog weer 4,5 miljoen over zou zijn op de Oostelijke Randweg heeft de SP geprobeerd dit geld alvast voor een groot deel naar de reserve voor het sociaal domein (zorg, werk en inkomen) over te hevelen. Dit is helaas nnu niet gelukt, omdat de wethouder ontkende dat er al geld over was. Zodra dit officieel bekend is zullen we opnieuw proberen dit geld voor zorg in te zetten. En verder hebben we een meldpunt aangekondigd om alle veranderingen op het gebied van zorg, werk en inkomen strak in de gaten te kunnen houden en direct aan de bel te trekken zodra er iets niet goed gaat.

Hieronder het betoog voor de algemene beschouwingen zoals deze door fractievoorzitter Hans Boerwinkel in de raad verwoord is:

"Voorzitter, college, leden van de raad en gasten hier in de raadszaal en thuis achter het beeldscherm,

Wanneer je de definitie van Algemene Beschouwingen op zoekt kom je op “het discussiëren over de plannen die het college van burgemeester en wethouders voor de komende periode hebben gepresenteerd”. En daar gaat het eigenlijk al mis. Want staan er nou plannen in de begroting voor 2015? Of is er sprake van een opsomming van bestaande activiteiten met daaraan gekoppeld de bedragen die hiermee gemoeid zijn. De SP kan er niet veel plan in terug vinden. Tenzij je passen op de winkel ook een plan noemt. En als dat zo is, is dat dan erg?

De SP vindt dat op de winkel passen in 2015 en wellicht ook de jaren daarna misschien wel het beste is wat we kunnen doen. Het zou al een hele prestatie zijn als we de komende jaren zonder grote ongelukken doorkomen. Dat geldt voor de inhoud, maar zeker ook voor de financiën. De winkel wordt namelijk nogal uitgebreid zoals u weet. Er is een flinke verbouwing in onze winkel gaande met de invoering van alle taken die we als gemeente naar ons toe krijgen. En tijdens de verbouwing moet de winkel natuurlijk wel open blijven. We moeten zorgen dat de klanten de winkel kunnen blijven vinden en dat ze op de juiste manier geholpen worden. En dat we ondanks de verbouwing goed bereikbaar blijven. 
Ook mogen de verbouwingskosten niet uit de hand lopen. Om financiële tegenvallers op te kunnen vangen zijn voldoende reserves nodig. Het doel is dat door efficiënter werken de kosten omlaag zullen gaan. Maar daarvoor moeten we eerst investeren en zijn er aanloopkosten.

Een belangrijk deel in de begroting, ongeveer de helft, gaat over De Doetinchemse Keuze. De plannen hiervoor zijn niet lokaal gemaakt, maar zijn door landelijk beleid onze kant op gekomen. De uitwerking van die plannen is natuurlijk wel degelijk lokaal. De SP heeft vanaf het begin gezegd tegen deze landelijke plannen te zijn die een overheveling van taken naar de gemeente betreffen, omdat deze gepaard gaan met een enorme bezuiniging. De SP is dus niet tegen het organiseren van de zorg dicht bij de mensen. De beweging is goed, de manier waarop is wat ons betreft het probleem, vooral financieel. Bij de eerste informatieve gesprekken na de verkiezingen hebben we al gezegd dat we 5 miljoen extra willen reserveren voor het sociaal domein. Dat zeggen we niet omdat we zo graag extra geld uit geven aan zorg. Dat zeggen we omdat wij verwachten dat we als gemeente geld tekort gaan komen. En daarbij staan we niet alleen. Uit de hoek van bijvoorbeeld professionals, organisaties als jeugdzorg, maar ook de VNG komen steeds vaker signalen dat de berekeningen van aantallen kinderen niet kloppen en dus de verstrekte budgetten ook niet. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben, ook voor onze gemeente. De SP zou dan ook graag achteraf constateren dat een reserve niet of nauwelijks nodig is geweest. Maar dat kan alleen als het geld ook daar terecht komt waar het nodig is en dat is bij de inwoners die de zorg nodig hebben. En als ik dan lees dat de directeur van Entrea tijdens een hoorzitting van de Provincie aangeeft dat, waar hij voorheen 3 keer per jaar met de provincie overlegde, hij dat nu maandelijks met 70 gemeenten moet doen, dan hou ik mijn hart vast over dit “bureaucratisch monster dat zijn weerga niet kent” zoals Annet van Zon van Lindenhout dat noemt. De SP streeft naar een zorgzame samenleving op basis van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

Voorzitter, De onderwerpen waar eigenlijk wel plannen voor gemaakt zouden moeten worden, worden door dit college doorgeschoven naar de uh....
Ik begin toch echt moeite te krijgen om het woord kerntakendiscussie mijn mond uit te krijgen. Het woord zit inmiddels in mijn irritatielijstje, vlak naast “eigen kracht” en “participatiesamenleving”. Niet dat de SP tegen de kerntakendiscussie is, maar wij hadden ons toch iets heel anders voorgesteld. En niet dat moeilijke onderwerpen waar binnen het college onenigheid over is daarin opgelost mogen worden, zoals de zondagopenstelling. 

De SP vindt het teleurstellend dat de begroting niet sluitend is. Maar wij zouden de SP niet zijn als we hierin niet zouden meedenken. We hebben gehoord dat er ongeveer 4,5 miljoen over is binnen het budget voor de Oostelijke Randweg. We horen graag van het college hoe het nu precies zit met deze meevaller. Onze wens is om, als dit geld er is, dit deels te gebruiken om de begroting sluitend te maken en het restant toe te voegen aan de reserve sociaal domein." 

De SP heeft vervolgens een amendement ingediend dat we later weer ingetrokken hebben, omdat blijkbaar toch niet bekend was hoeveel geld er over is bij de Oostelijke Randweg. Daar komen we later op terug.

U bent hier